Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 5401_1840
Administrativ enhet 5401
Planident 1840
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 2014 / 3774
Saksnummerinformasjon 14/3774
Plannavn Stakkevollvegen 299
Type Detaljregulering
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 22.06.2017
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Planbestemmelser både på kart og som egen tekst
Myndighet Kommunestyret
Forslagstiller Privat
Format Vektor
Opprinnelig administrativenhet 1902
Opprinnelig planid 1840
Milepæl Dato
Oppstartsmøte  
Kunngjøring av planarbeid 13.02.2015
Frist for uttalelse til planprogram  
Vedtatt planprogram  
Komplett planforslag mottatt  
1. gangs behandling 31.01.2017
Offentlig ettersyn - fra / til 17.02.2017 / 31.03.2017
2. gangs behandling  
Off. høring 2. gang til  
3. gangs behandling  
Endelig planvedtak 22.06.2017
Kunngjøring av planvedtak  
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Vedtaksdokumenter Innstilling (saksfremlegg) Sf_1840.pdf  
  Vedtak V_1840.pdf  
  Arealplankart Pk_1840.pdf  
  Bestemmelser B_1840.pdf  
Andre dokumenter Planbeskrivelse Pb_1840.pdf  
  Illustrasjon I_1840_Uterom.pdf Uteromsplan
  Risiko- og sårbarhetsanalyse RoS_1840.pdf  
Kontakter
Rolle Kontaktperson
Saksbehandler Heli Anttonen
Planen erstatter delvis
Planid Plannavn
1479 Internasjonal fiskerihavn og containerhavn i Breivika