Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 5401_1841
Administrativ enhet 5401
Planident 1841
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 2014 / 2883
Saksnummerinformasjon 14/2883
Plannavn Breivika havn nord
Type Detaljregulering
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 27.09.2017
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Planbestemmelser både på kart og som egen tekst
Myndighet Kommunestyret
Forslagstiller Privat
Format Vektor
Opprinnelig administrativenhet 1902
Opprinnelig planid 1841
Milepæl Dato
Oppstartsmøte  
Kunngjøring av planarbeid 02.06.2015
Frist for uttalelse til planprogram  
Vedtatt planprogram  
Komplett planforslag mottatt  
1. gangs behandling 07.02.2017
Offentlig ettersyn - fra / til 17.02.2017 / 31.03.2017
2. gangs behandling  
Off. høring 2. gang til  
3. gangs behandling  
Endelig planvedtak 27.09.2017
Kunngjøring av planvedtak  
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Vedtaksdokumenter Innstilling (saksfremlegg) Sf_1841.pdf  
  Vedtak V_1841.pdf  
  Arealplankart Pk_1841.pdf  
  Bestemmelser B_1841.pdf  
Andre dokumenter Planbeskrivelse Pb_1841.pdf  
  Risiko- og sårbarhetsanalyse RoS_1841.pdf  
  Utbyggingsavtale evnt. avtaler Uba_1841.pdf  
Kontakter
Rolle Kontaktperson
Saksbehandler Kurt Krutnes
Planen erstatter delvis
Planid Plannavn
1479 Internasjonal fiskerihavn og containerhavn i Breivika