Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 5401_1843
Administrativ enhet 5401
Planident 1843
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 2014 / 9059
Saksnummerinformasjon 14/9059
Plannavn Detaljregulering for Vestregata 20/22
Type Detaljregulering
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 21.06.2017
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Planbestemmelser både på kart og som egen tekst
Myndighet Kommunestyret
Forslagstiller Privat
Format Vektor
Opprinnelig administrativenhet 1902
Opprinnelig planid 1843
Milepæl Dato
Oppstartsmøte  
Kunngjøring av planarbeid 30.03.2015
Frist for uttalelse til planprogram  
Vedtatt planprogram  
Komplett planforslag mottatt  
1. gangs behandling 16.08.2016
Offentlig ettersyn - fra / til 09.09.2016 / 21.10.2016
2. gangs behandling  
Off. høring 2. gang til  
3. gangs behandling  
Endelig planvedtak 21.06.2017
Kunngjøring av planvedtak  
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Vedtaksdokumenter Innstilling (saksfremlegg) Sf_1843.pdf  
  Vedtak V_1843.pdf  
  Bestemmelser B_1843.pdf  
  Arealplankart Pk_1843.pdf  
Andre dokumenter Planbeskrivelse Pb_1843.pdf  
  Illustrasjon I_1843_Utomhus.pdf Utomhusplan
  Illustrasjon I_1843_SolSkygge.pdf Sol-/skyggediagram
  Risiko- og sårbarhetsanalyse RoS_1843.pdf  
Kontakter
Rolle Kontaktperson
Saksbehandler Erik Eidesen
Planen erstatter delvis
Planid Plannavn
0006 Storgt.-N. Dam-bygr-nordover-Clodiusbk.-Fagerh-Stortorget
1480 Sentrum terrasse Fr. Langes gt-Grønnegt-Håkon den gamles gt-Vestregt
1704 Vestregata - Håkon den gml. gate - Parkgata