Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 5401_1850
Administrativ enhet 5401
Planident 1850
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 2015 / 4853
Saksnummerinformasjon 15/4853
Plannavn Detaljreguleringsplan for Forsøket boliger
Type Detaljregulering
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 13.12.2017
Vertikalnivå Under og på grunnen
Bestemmelser Planbestemmelser både på kart og som egen tekst
Myndighet Kommunestyret
Forslagstiller Privat
Format Vektor
Opprinnelig administrativenhet 1902
Opprinnelig planid 1850
Milepæl Dato
Oppstartsmøte  
Kunngjøring av planarbeid 06.11.2015
Frist for uttalelse til planprogram  
Vedtatt planprogram  
Komplett planforslag mottatt  
1. gangs behandling 07.03.2017
Offentlig ettersyn - fra / til 24.03.2017 / 05.05.2017
2. gangs behandling  
Off. høring 2. gang til  
3. gangs behandling  
Endelig planvedtak 13.12.2017
Kunngjøring av planvedtak  
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Vedtaksdokumenter Innstilling (saksfremlegg) Sf_1850.pdf  
  Vedtak V_1850.pdf  
  Bestemmelser B_1850.pdf  
  Arealplankart Pk_1850.pdf  
Andre dokumenter Planbeskrivelse Pb_1850.pdf  
  Risiko- og sårbarhetsanalyse RoS_1850.pdf  
  Illustrasjon I_1850_Utomhus.pdf Utomhusplan
Kontakter
Rolle Kontaktperson
Saksbehandler Heidi Martens
Planen erstatter delvis
Planid Plannavn
0008 Stortorget-Fagerheim-Elvegt.-bygrensen
0021 S. Zakariassens gt.-Dramsvn-Breivik Søndres sydgr.
1089 Kollkransvingen
1696 Brannstasjon i Kullkransvingen