Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 5401_1851
Administrativ enhet 5401
Planident 1851
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 2015 / 6450
Saksnummerinformasjon 15/6450
Plannavn Omsorgsboliger i Fergevegen 4, 17/1/65
Type Detaljregulering
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 31.05.2017
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Planbestemmelser både på kart og som egen tekst
Myndighet Kommunestyret
Forslagstiller Privat
Format Vektor
Opprinnelig administrativenhet 1902
Opprinnelig planid 1851
Milepæl Dato
Oppstartsmøte  
Kunngjøring av planarbeid  
Frist for uttalelse til planprogram  
Vedtatt planprogram  
Komplett planforslag mottatt  
1. gangs behandling 30.08.2016
Offentlig ettersyn - fra / til 16.09.2016 / 28.10.2016
2. gangs behandling  
Off. høring 2. gang til  
3. gangs behandling  
Endelig planvedtak  
Kunngjøring av planvedtak  
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Vedtaksdokumenter Innstilling (saksfremlegg) Sf_1851.pdf  
  Vedtak V_1851.pdf  
  Bestemmelser B_1851.pdf  
  Arealplankart Pk_1851.pdf  
Andre dokumenter Planbeskrivelse Pb_1851.pdf  
  Illustrasjon I_1851_Utomhus.pdf Utomhusplan
  Risiko- og sårbarhetsanalyse RoS_1851.pdf  
Kontakter
Rolle Kontaktperson
Saksbehandler Eivind Holmvik
Planen erstatter delvis
Planid Plannavn
0526 Turistvegen-Hungeren