Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 5401_1861
Administrativ enhet 5401
Planident 1861
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 2015 / 8769
Saksnummerinformasjon 15/8769
Plannavn Detaljregulering for Storelva, eiendom 71/753
Type Detaljregulering
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 30.05.2018
Vertikalnivå Under og på grunnen
Bestemmelser Planbestemmelser både på kart og som egen tekst
Myndighet Kommunestyret
Forslagstiller Privat
Format Vektor
Opprinnelig administrativenhet 1902
Opprinnelig planid 1861
Milepæl Dato
Oppstartsmøte 18.01.2016
Kunngjøring av planarbeid 17.05.2016
Frist for uttalelse til planprogram  
Vedtatt planprogram  
Komplett planforslag mottatt  
1. gangs behandling 15.08.2017
Offentlig ettersyn - fra / til 25.08.2017 / 06.10.2017
2. gangs behandling  
Off. høring 2. gang til  
3. gangs behandling  
Endelig planvedtak 30.05.2018
Kunngjøring av planvedtak  
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Vedtaksdokumenter Innstilling (saksfremlegg) Sf_1861.pdf  
  Vedtak V_1861.pdf  
  Arealplankart Pk_1861.pdf  
  Bestemmelser B_1861.pdf  
Andre dokumenter Planbeskrivelse Pb_1861.pdf  
  Illustrasjon I_1861_Landskap.pdf Landskapsplan
  Risiko- og sårbarhetsanalyse RoS_1861.pdf  
Kontakter
Rolle Kontaktperson
Saksbehandler Kristoffer Helgesen Grud
Planen erstatter delvis
Planid Plannavn
0532 Storelva-området
0928 RV.862 m/gang- og sykkelv. Kv. sletta-Storelva
0932 Sør-østre del av Storelvaområdet
1048 Nordøstre del av Storelvaområdet, felt A1, A2 og A9
1380 Felt B 11 i Storelvaområdet