Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 5401_1865
Administrativ enhet 5401
Planident 1865
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 2015 / 8383
Saksnummerinformasjon 15/8383
Plannavn Detaljregulering Petersborggata 7A-B
Type Detaljregulering
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 24.04.2019
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Planbestemmelser både på kart og som egen tekst
Myndighet Kommunestyret
Forslagstiller Privat
Format Vektor
Opprinnelig administrativenhet 1902
Opprinnelig planid 1865
Milepæl Dato
Oppstartsmøte  
Kunngjøring av planarbeid 07.06.2016
Frist for uttalelse til planprogram  
Vedtatt planprogram  
Komplett planforslag mottatt  
1. gangs behandling 07.11.2017
Offentlig ettersyn - fra / til 17.11.2017 / 29.12.2017
2. gangs behandling  
Off. høring 2. gang til  
3. gangs behandling  
Endelig planvedtak 24.04.2019
Kunngjøring av planvedtak  
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Vedtaksdokumenter Innstilling (saksfremlegg) Sf_1865.pdf  
  Vedtak V_1865.pdf  
  Arealplankart Pk_1865.pdf  
  Bestemmelser B_1865.pdf  
Andre dokumenter Planbeskrivelse Pb_1865.pdf  
  Illustrasjon I_1865_Utomhus.pdf Utomhusplan
  Risiko- og sårbarhetsanalyse RoS_1865.pdf  
Kontakter
Rolle Kontaktperson
Saksbehandler Kristoffer Helgesen Grud
Planen erstatter delvis
Planid Plannavn
0554 Mellomvn-Røstbakken- Austadvn-Muségt.
1622 Haugenstykket