Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 5401_1866
Administrativ enhet 5401
Planident 1866
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 2015 / 8163
Saksnummerinformasjon 15/8163
Plannavn Rulleskiløype Storelva
Type Detaljregulering
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 25.10.2017
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Planbestemmelser både på kart og som egen tekst
Myndighet Kommunestyret
Forslagstiller Privat
Format Vektor
Opprinnelig administrativenhet 1902
Opprinnelig planid 1866
Milepæl Dato
Oppstartsmøte 21.01.2016
Kunngjøring av planarbeid 08.03.2016
Frist for uttalelse til planprogram  
Vedtatt planprogram  
Komplett planforslag mottatt  
1. gangs behandling 27.06.2017
Offentlig ettersyn - fra / til 07.07.2017 / 18.08.2017
2. gangs behandling  
Off. høring 2. gang til  
3. gangs behandling  
Endelig planvedtak 25.10.2017
Kunngjøring av planvedtak  
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Vedtaksdokumenter Innstilling (saksfremlegg) Sf_1866.pdf  
  Vedtak V_1866.pdf  
  Arealplankart Pk_1866.pdf  
  Bestemmelser B_1866.pdf  
Andre dokumenter Planbeskrivelse Pb_1866.pdf  
  Illustrasjon I_1866_Løypeprofil.pdf Løypeprofil
  Illustrasjon I_1866_Snitt.pdf Snitt
  Risiko- og sårbarhetsanalyse RoS_1866.pdf  
Kontakter
Rolle Kontaktperson
Saksbehandler Eivind Holmvik
Planen erstatter delvis
Planid Plannavn
0532 Storelva-området