Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 5401_1867
Administrativ enhet 5401
Planident 1867
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 2016 / 2171
Saksnummerinformasjon 16/2171
Plannavn Logistikkterminal Breivika
Type Detaljregulering
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 12.12.2018
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Planbestemmelser både på kart og som egen tekst
Myndighet Kommunestyret
Forslagstiller Privat
Format Vektor
Opprinnelig administrativenhet 1902
Opprinnelig planid 1867
Milepæl Dato
Oppstartsmøte 22.04.2016
Kunngjøring av planarbeid 28.06.2016
Frist for uttalelse til planprogram  
Vedtatt planprogram  
Komplett planforslag mottatt  
1. gangs behandling 26.06.2018
Offentlig ettersyn - fra / til 29.06.2018 / 31.08.2018
2. gangs behandling  
Off. høring 2. gang til  
3. gangs behandling  
Endelig planvedtak 12.12.2018
Kunngjøring av planvedtak  
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Vedtaksdokumenter Innstilling (saksfremlegg) Sf_1867.pdf  
  Vedtak V_1867.pdf  
  Arealplankart Pk_1867.pdf  
  Bestemmelser B_1867.pdf  
Andre dokumenter Planbeskrivelse Pb_1867.pdf  
  Illustrasjon I_1867_Utomhus.pdf Utomhusplan
  Risiko- og sårbarhetsanalyse RoS_1867.pdf  
Kontakter
Rolle Kontaktperson
Saksbehandler Heli Anttonen
Planen erstatter delvis
Planid Plannavn
1479 Internasjonal fiskerihavn og containerhavn i Breivika