Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 5401_1869
Administrativ enhet 5401
Planident 1869
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 2016 / 5291
Saksnummerinformasjon 16/5291
Plannavn Reguleringsplan for kvartalet Storgata 164-168
Type Detaljregulering
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 22.11.2017
Vertikalnivå Under og på grunnen
Bestemmelser Planbestemmelser både på kart og som egen tekst
Myndighet Kommunestyret
Forslagstiller Privat
Format Vektor
Opprinnelig administrativenhet 1902
Opprinnelig planid 1869
Milepæl Dato
Oppstartsmøte  
Kunngjøring av planarbeid 05.07.2016
Frist for uttalelse til planprogram  
Vedtatt planprogram  
Komplett planforslag mottatt  
1. gangs behandling 30.05.2017
Offentlig ettersyn - fra / til 30.06.2017 / 11.08.2017
2. gangs behandling  
Off. høring 2. gang til  
3. gangs behandling  
Endelig planvedtak 22.11.2017
Kunngjøring av planvedtak  
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Vedtaksdokumenter Innstilling (saksfremlegg) Sf_1869.pdf  
  Vedtak V_1869.pdf  
  Arealplankart Pk_1869.pdf  
  Bestemmelser B_1869.pdf  
Kontakter
Rolle Kontaktperson
Saksbehandler Kurt Krutnes
Planen erstatter delvis
Planid Plannavn
0008 Stortorget-Fagerheim-Elvegt.-bygrensen
1045 Skriverplassen,Hansjordnesbukta