Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 5401_1870
Administrativ enhet 5401
Planident 1870
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 2016 / 6220
Saksnummerinformasjon 16/6220
Plannavn Reguleringsplan for Storgata 104-108
Type Detaljregulering
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 22.11.2017
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Planbestemmelser både på kart og som egen tekst
Myndighet Kommunestyret
Forslagstiller Privat
Format Vektor
Opprinnelig administrativenhet 1902
Opprinnelig planid 1870
Milepæl Dato
Oppstartsmøte  
Kunngjøring av planarbeid  
Frist for uttalelse til planprogram  
Vedtatt planprogram  
Komplett planforslag mottatt  
1. gangs behandling 15.08.2017
Offentlig ettersyn - fra / til 25.08.2017 / 06.10.2017
2. gangs behandling  
Off. høring 2. gang til  
3. gangs behandling  
Endelig planvedtak 22.11.2017
Kunngjøring av planvedtak  
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Vedtaksdokumenter Innstilling (saksfremlegg) Sf_1870.pdf  
  Vedtak V_1870.pdf  
  Arealplankart Pk_1870.pdf  
  Bestemmelser B_1870.pdf  
Andre dokumenter Utbyggingsavtale evnt. avtaler Uba_1870.pdf  
Kontakter
Rolle Kontaktperson
Saksbehandler Bodil Ruud
Planen erstatter delvis
Planid Plannavn
0008 Stortorget-Fagerheim-Elvegt.-bygrensen
0588 Storgt-Rådhusgt-Grønngt-Skankesmuget
0860-001 Grønnegt. 114
Planen erstatter helt
Planid Plannavn
1135 Grønnegata 99