Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 5401_1891
Administrativ enhet 5401
Planident 1891
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 2017 / 7060
Saksnummerinformasjon 17/7060
Plannavn Detaljregulering Vervet 200/1284 m.fl
Type Detaljregulering
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 27.02.2019
Vertikalnivå Under, på og over grunnen
Bestemmelser Planbestemmelser både på kart og som egen tekst
Myndighet Kommunestyret
Forslagstiller Privat
Format Vektor
Opprinnelig administrativenhet 1902
Opprinnelig planid 1891
Milepæl Dato
Oppstartsmøte 09.11.2016
Kunngjøring av planarbeid 25.11.2016
Frist for uttalelse til planprogram  
Vedtatt planprogram  
Komplett planforslag mottatt  
1. gangs behandling 26.06.2018
Offentlig ettersyn - fra / til 29.06.2018 / 24.08.2018
2. gangs behandling  
Off. høring 2. gang til  
3. gangs behandling  
Endelig planvedtak 27.02.2019
Kunngjøring av planvedtak  
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Vedtaksdokumenter Innstilling (saksfremlegg) Sf_1891.pdf  
  Vedtak V_1891.pdf  
  Arealplankart Pk_1891.pdf  
  Bestemmelser B_1891.pdf  
Andre dokumenter Planbeskrivelse Pb_1891.pdf  
  Illustrasjon I_1891_Landskap.pdf Landskapsplan
  Risiko- og sårbarhetsanalyse RoS_1891.pdf  
Kontakter
Rolle Kontaktperson
Saksbehandler Kurt Krutnes
Planen erstatter delvis
Planid Plannavn
1498 Tromsø skipsverft - Vervet