Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 5401_1899
Administrativ enhet 5401
Planident 1899
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 2017 / 7371
Saksnummerinformasjon 17/7371
Plannavn Detaljregulering fortau Solstrandvegen 471
Type Detaljregulering
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 29.05.2019
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Planbestemmelser både på kart og som egen tekst
Myndighet Kommunestyret
Forslagstiller Privat
Format Vektor
Opprinnelig administrativenhet 1902
Opprinnelig planid 1899
Milepæl Dato
Oppstartsmøte 18.01.2018
Kunngjøring av planarbeid 20.03.2018
Frist for uttalelse til planprogram  
Vedtatt planprogram  
Komplett planforslag mottatt  
1. gangs behandling 15.01.2019
Offentlig ettersyn - fra / til 25.01.2019 / 08.03.2019
2. gangs behandling  
Off. høring 2. gang til  
3. gangs behandling  
Endelig planvedtak 29.05.2019
Kunngjøring av planvedtak  
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Vedtaksdokumenter Innstilling (saksfremlegg) Sf_1899.pdf  
  Vedtak V_1899.pdf  
  Arealplankart Pk_1899.pdf  
  Bestemmelser B_1899.pdf  
Andre dokumenter Planbeskrivelse Pb_1899.pdf  
  Risiko- og sårbarhetsanalyse RoS_1899.pdf  
Kontakter
Rolle Kontaktperson
Saksbehandler Kristoffer Helgesen Grud