Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 1114_2016001
Administrativ enhet 1114
Planident 2016001
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 14 / 533
Plannavn Detaljreguleringsplan for Espeland Masseuttak
Type Detaljregulering
Status Planforslag
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Forslagstiller Privat
Milepæl Dato
Oppstartsmøte 17.02.2016
Kunngjøring av planarbeid 18.02.2016
Frist for uttalelse til planprogram  
Vedtatt planprogram  
Komplett planforslag mottatt 17.11.2020
1. gangs behandling 12.01.2021
Offentlig ettersyn - fra / til 01.02.2021 / 15.03.2021
2. gangs behandling  
Off. høring 2. gang til  
3. gangs behandling  
Endelig planvedtak  
Kunngjøring av planvedtak  
Kunngjøring av planvedtak  
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Gjeldende bestemmelser Gjeldende bestemmelser Bestemmelser rev. 05.05.2021.pdf Reviderte bestemmelser i tråd med vedtak til 2. gangs behandling
Vedtaksdokumenter Innstilling (saksfremlegg) PlanID 2016001 Reguleringsplan for Viemyr masseuttak - 1. gangs behandling(4.pdf Saksinnstilling til 1, gangs behandling med vedtak
  Vedtak PlanID 2016001 Reguleringsplan for Viemyr masseuttak - 2. gangs behandling.pdf Saksinnstilling med vedtak, 2. gangs behandling.
Andre dokumenter Planbeskrivelse Planbeskrivelse.pdf Planbeskrivelse til 1. gangs behandling
  Kart Reguleringsplan Espeland 07.06.21 (A2).pdf Revidert plankart i samsvar med vedtaket til 2. gangs behandling
  SOSI-fil Plan 2016 001 rev07.06.21.sos SOSI-fil av plankart i samsvar med vedtaket til 2. gangs behandling