Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 1114_2019002
Administrativ enhet 1114
Planident 2019002
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 19 / 446
Plannavn Detaljregulering for Kodlhom, Rinnane og Flæet
Type Detaljregulering
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 05.05.2021
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Forslagstiller Privat
Milepæl Dato
Oppstartsmøte 19.11.2019
Kunngjøring av planarbeid 06.01.2020
Frist for uttalelse til planprogram  
Vedtatt planprogram 17.03.2020
Komplett planforslag mottatt 11.11.2020
1. gangs behandling 12.01.2021
Offentlig ettersyn - fra / til 29.01.2021 / 15.03.2021
2. gangs behandling 05.05.2021
Off. høring 2. gang til  
3. gangs behandling  
Endelig planvedtak 05.05.2021
Kunngjøring av planvedtak 11.05.2021
Kunngjøring av planvedtak  
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Gjeldende bestemmelser Gjeldende bestemmelser Bestemmelser.pdf  
Vedtaksdokumenter Vedtak PlanID 2019002 Detaljregulering for Kodlhom, Rinnane og Flæet saksinnstilling med vedtak.pdf  
  Vedtak Bebyggelsesplan for Kodlhom, Rinnane og Flæet.docx Vedtak tilfredstiller krav til bebyggelsesplan
Andre dokumenter Konsekvensutredning Risiko og sårbarhetsanalyse.pdf ROS analyse for reguleringsplanen
  Rapport Biologisk mangfoldsrapport.pdf Rapport om naturmangfold innen planens virkeområde
  Rapport Skredrapport.pdf Skredrapport
  Arealplankart Plankart.pdf  
  Planbeskrivelse Planbeskrivelse.pdf  
  SOSI-fil 2019002 Detaljregulering Kodlhom Rinnane Flæet - Plankart - vedtatt.sos SOSI-format av plankart - Endelig vedtatt