Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 1114_2021002
Administrativ enhet 1114
Planident 2021002
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 21 / 259
Plannavn Detaljregulering for Eikemyrane Flodene
Type Detaljregulering
Status Planlegging igangsatt
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Forslagstiller Privat
Milepæl Dato
Oppstartsmøte 05.05.2021
Kunngjøring av planarbeid 19.05.2021
Frist for uttalelse til planprogram  
Vedtatt planprogram  
Komplett planforslag mottatt  
1. gangs behandling  
Off. høring 1. gang til  
2. gangs behandling  
Off. høring 2. gang til  
3. gangs behandling  
Endelig planvedtak  
Kunngjøring av planvedtak  
Kunngjøring av planvedtak  
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Andre dokumenter Diverse 01 Plan 2010003 Planinitiativ.pdf Planinitiativet sendt ut 19.05.2021
  Diverse Annonse_218mm_122mm.pdf Annonse sendt ut i forbindelse med varsling av planoppstart
  Kart Planavgrensning.pdf Planavgrensningen - Lik gjeldende plan
  Kart Illustrasjon forslag.pdf Illustrasjon av forslag til nye enheter innenfor planområde.