Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 1124_0444
Administrativ enhet 1124
Planident 0444
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 2017 / 223
Plannavn Tananger Sentrum
Type Områderegulering
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 14.06.2018
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Planbestemmelser både på kart og som egen tekst
Milepæl Dato
Kunngjøring av planarbeid 28.02.2008
1. gangs behandling 01.08.2011
Offentlig ettersyn - fra / til 13.09.2011 / 27.10.2011
2. gangs behandling 10.06.2015
Offentlig ettersyn - fra / til 20.08.2015 / 01.10.2015
3. gangs behandling 22.02.2017
Endelig planvedtak 14.06.2018
Kunngjøring av planvedtak 05.07.2018
Dispensasjoner
Vedtaksdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Vedtak Dispensasjonstype Beskrivelse av dispensasjon Formål/Hensynsone det dispenseres fra Tiltakstype Dokumenter  
10.06.2020 20 / 1029   Godkjent midlertidig Regulerings- / bebyggelsesplan Midlertidig dispensasjon på 10 år for bensinstasjon. Dispensasjon fra arealformål, rekkefølgekrav og plankrav.        
X: Y:
13.08.2020 2020 / 1895   Godkjent Regulerings- / bebyggelsesplan Disp. regulert utnyttelsesgrad - Overskridelse BRA 8 kvm - Vindfang - Blokk A - 5/569   Tilbygg    
X: Y:
Planen erstatter delvis
Planid Plannavn
0019 Melingsområdet
0028 Tananger vest
0168 Tananger sentrum
0204 Skibmannsvegen Sør
0236 Tananger sentrum - endring av trase for industrivegen
0245 Melingområde-kaiareal ved Tananger østre havn
0359 Skibmannsvegen Sør-Gnr.5 Bnr.1 M.F.l
0483 Havneveien 16, Tananger
Planen blir erstattet delvis av
Planid Plannavn
0588 Skibmannsvegen 1
Planen erstatter helt
Planid Plannavn
0423 0423 - Endring av reguleringsplanene 0359 Skibmannsvegen sør og 0375 Tananger sentrum - Torkelstien 4