Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 1124_0596
Administrativ enhet 1124
Planident 0596
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 17 / 3696
Plannavn Del av Utsola næringsområde
Type Detaljregulering
Status Planlegging igangsatt
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Planbestemmelser både på kart og som egen tekst
Forslagstiller Privat
Opprinnelig administrativenhet 1124
Milepæl Dato
Oppstartsmøte 29.11.2017
Kunngjøring av planarbeid 31.01.2018
1. gangs behandling 10.06.2020
Offentlig ettersyn - fra / til 19.06.2020 / 23.08.2020
2. gangs behandling  
Off. høring 2. gang til  
3. gangs behandling  
Endelig planvedtak  
Kunngjøring av planvedtak  
Kontakter
Rolle Kontaktperson
Forslagsstiller KAP Kontor for Arkitektur og Plan
Saksbehandler Jens Eide Hatteland
Planen erstatter delvis
Planid Plannavn
0403 Utsola - næringsområde