Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 1134_201502
Administrativ enhet 1134
Planident 201502
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 2015 / 301
Plannavn Detaljplan for RV13 Lovraeidet - Rødsliane
Type Detaljregulering
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 31.01.2017
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Planbestemmelser både på kart og som egen tekst
Forslagstiller Offentlig
Opprinnelig administrativenhet 1135
Milepæl Dato
Oppstartsmøte  
Kunngjøring av planarbeid 16.10.2015
Frist for uttalelse til planprogram 27.11.2015
Vedtatt planprogram 10.12.2015
Komplett planforslag mottatt  
1. gangs behandling  
Off. høring 1. gang til  
2. gangs behandling  
Off. høring 2. gang til  
3. gangs behandling  
Endelig planvedtak 31.01.2017
Kunngjøring av planvedtak 17.02.2017
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Gjeldende bestemmelser Gjeldende bestemmelser Rødsliane føresegner .pdf  
Vedtaksdokumenter Vedtak Reguleringsplan for Rv13 Lovraeidet - Rødsliane - saksutgreiing og vedtak.pdf  
Andre dokumenter Arealplankart Plankart detaljplan Rv13 Lovraeidet-Rødsliane planid 201502.pdf  
  Planbeskrivelse Rødsliane planskildring.pdf