Hovedopplysninger
Nasjonal arealplanid 1134_201702
Administrativ enhet 1134
Planident 201702
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 2017 / 556
Plannavn Åsliane
Type Detaljregulering
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 04.12.2018
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Planbestemmelser både på kart og som egen tekst
Forslagstiller Privat