Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 1146_200401
Administrativ enhet 1146
Planident 200401
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 1985
Plannavn Tveitgard
Type Eldre reguleringsplan
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 04.05.2004
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Myndighet Kommunestyret
Format Vektor
Milepæl Dato
Kunngjøring av planarbeid  
1. gangs behandling 25.09.2003
Off. høring 1. gang til  
2. gangs behandling 01.04.2004
Off. høring 2. gang til  
3. gangs behandling  
Endelig planvedtak 04.05.2004
Kunngjøring av planvedtak  
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Gjeldende bestemmelser Gjeldende bestemmelser 200401 Tveit Gard Planføresegner.pdf ME 2019
Vedtaksdokumenter Arealplankart Tveitgard 2014.pdf  
  Arealplankart Tveitgard 2019.pdf Endra Plankart i 2019
Mindre endringer
Vedtaksdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Endringstype Beskrivelse av endring Myndighet Dokumenter  
16.05.2019 2016 / 2073 51/19 Plangrense og innhold BU2 og BU4 endra til konsentrert småhusbebyggelse Bygningsrådet Kart BU2 og BU4 endra til konsentrert småhusbebyggelse
 
X: 6583030,38 Y: 317842,66
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84