Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 1520_2018010
Administrativ enhet 1520
Planident 2018010
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 2019 / 10085
Plannavn Farkvamen barnehage
Type Detaljregulering
Status Planforslag
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Planbestemmelser både på kart og som egen tekst
Forslagstiller Privat
Milepæl Dato
Oppstartsmøte 29.10.2018
Kunngjøring av planarbeid 22.11.2018
Frist for uttalelse til planprogram  
Vedtatt planprogram  
Komplett planforslag mottatt 03.12.2020
1. gangs behandling 19.01.2021
Offentlig ettersyn - fra / til 05.02.2021 / 19.03.2021
2. gangs behandling  
Off. høring 2. gang til  
3. gangs behandling  
Endelig planvedtak  
Kunngjøring av planvedtak  
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Vedtaksdokumenter Diverse 2312_A2 Innkomne merknadar.pdf  
  Arealplankart 2312-100 plankart.pdf  
  Diverse 2312-A1-Vurdering_merknader.pdf  
  Planbeskrivelse 2312-Planomtale_rev.pdf  
  Bestemmelser 2312_ føresegn_R2.pdf  
  Risiko- og sårbarhetsanalyse 2312 Sjekkliste ROS_R1.pdf  
  Vedtak Plansak for offentleg ettersyn - Detaljregulering for Farkvamen barnehage.pdf