Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 1532_2018005
Administrativ enhet 1532
Planident 2018005
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 18 / 717
Plannavn Detaljregulering Johannsmarka
Type Detaljregulering
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 06.07.2021
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Forslagstiller Privat
Milepæl Dato
Oppstartsmøte 05.06.2018
Kunngjøring av planarbeid  
Frist for uttalelse til planprogram  
Vedtatt planprogram  
Komplett planforslag mottatt  
1. gangs behandling 11.11.2020
Offentlig ettersyn - fra / til 26.11.2020 / 14.01.2021
2. gangs behandling  
Off. høring 2. gang til  
3. gangs behandling  
Endelig planvedtak 06.07.2021
Kunngjøring av planvedtak 08.07.2021
Innsigelser
Avgittdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Innsigelsesmyndighet Innsigelsesgrunn Innsigelsesstatus Merknad Dokumenter  
14.01.2021 18 / 717   Fylkesmennene Forurensning, støy Trukket/Uaktuell      
X: Y:
Planen erstatter delvis
Planid Plannavn
1979003 Skjong, Austre del
1987001 Fylkesvegen frå fergekaia til ytterland på valderøya - endring av tidlegare vegplaner
2004005 Syvermarka
2011009 Jusspimarka