Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 1532_2018008
Administrativ enhet 1532
Planident 2018008
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 18 / 668
Plannavn Synesvågen II
Type Detaljregulering
Status Vedtatt plan med utsatt rettsvirkning
Ikrafttredelsesdato 20.05.2021
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Forslagstiller Privat
Milepæl Dato
Oppstartsmøte 08.05.2018
Kunngjøring av planarbeid 24.10.2018
Frist for uttalelse til planprogram  
Vedtatt planprogram  
Komplett planforslag mottatt  
1. gangs behandling 04.06.2020
Offentlig ettersyn - fra / til 11.06.2020 / 13.08.2020
2. gangs behandling  
Off. høring 2. gang til  
3. gangs behandling  
Endelig planvedtak 20.05.2021
Kunngjøring av planvedtak 28.05.2021
Klager
Avgittdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Utsatt iverksetting av vedtak Avgjørelsesdato Merknad Myndighet Dokumenter  
17.06.2021 21 / 916              
X: Y:
Innsigelser
Avgittdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Innsigelsesmyndighet Innsigelsesgrunn Innsigelsesstatus Merknad Dokumenter  
17.07.2020 18 / 668   Fylkesmennene Forurensning, støy Trukket/Uaktuell      
X: Y:
17.07.2020 18 / 668   Fylkesmennene Barn og unges oppvekstmiljø, herunder RPR barn og unge Trukket/Uaktuell      
X: Y:
13.08.2020 18 / 668   Fylkeskommunene Barn og unges oppvekstmiljø, herunder RPR barn og unge Trukket/Uaktuell      
X: Y: