Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 1804_2017016
Administrativ enhet 1804
Planident 2017016
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 2018 / 102
Saksnummerinformasjon 2017/17846
Plannavn Sjøgata 37 og 39
Type Detaljregulering
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 14.06.2018
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Planbestemmelser både på kart og som egen tekst
Forslagstiller Privat
Milepæl Dato
Oppstartsmøte 01.11.2017
Kunngjøring av planarbeid 21.06.2018
Frist for uttalelse til planprogram  
Vedtatt planprogram  
Komplett planforslag mottatt  
1. gangs behandling  
Offentlig ettersyn - fra / til 20.03.2018 / 01.05.2018
2. gangs behandling  
Off. høring 2. gang til  
3. gangs behandling  
Endelig planvedtak 14.06.2018
Kunngjøring av planvedtak  
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Gjeldende bestemmelser Gjeldende bestemmelser 1804_2017016_Rp_Sjøgata 37-39_planbest_20180614.pdf  
Vedtaksdokumenter Arealplankart 1804_2017016_Rp_Sjøgata 37-39_plankart_20180614.pdf  
  Tegnforklaring 1804_2017016_Rp_Sjøgata 37-39_tegnfkl_20180614.pdf  
  Vedtak 1804_2017016_Rp_Sjøgata 37-39_vedtak_20180614.pdf  
  Diverse 1804_2017016_Rp_Sjøgata 37-39_særutsk_20180614.pdf Særutskrift fra møtebok med vedtak.
  Innstilling (saksfremlegg) 1804_2017016_Rp_Sjøgata 37-39_saksfrem_20180614.pdf  
  Planbeskrivelse 1804_2017016_Rp_Sjøgata 37-39_planbeskr_20180614.pdf  
  Diverse 1804_2017016_Rp_Sjøgata 37-39_saksomsl_20180614.pdf Saksomslag til vedtaksdokumentene.
Andre dokumenter Diverse 1804_2017016_Rp_Sjøgata 37-39_analyse1_20180614.pdf Analyse vindforhold.
  Diverse 1804_2017016_Rp_Sjøgata 37-39_analyse2_20180614.pdf Trafikkanalyse
  Rapport 1804_2017016_Rp_Sjøgata 37-39_rapport1_20180614.pdf Observasjoner og prøvetakning av løsmasser, Sjøgt. 37-39.
  Rapport 1804_2017016_Rp_Sjøgata 37-39_rapport2_20180614.pdf Datarapport grunnundersøkelser
  Risiko- og sårbarhetsanalyse 1804_2017016_Rp_Sjøgata 37-39_ros_20180614.pdf Risiko og sårbarhetsanalyse.
  Utbyggingsavtale evnt. avtaler 1804_Rp_2017016_Sjøgata 37-39_utbygavta_20190226.pdf Sjøgata 37-39, Ramsalt Hotell AS
  Utbyggingsavtale evnt. avtaler 1804_Rp_2017016_Sjøgata 37-39_utbygavta_tillegg_20230912.pdf Tillegg til eksisterende utbyggingsavtale.
Kontakter
Rolle Kontaktperson
Forslagsstiller Hundholmen byutvikling
Utarbeidet av Nordic Office Architecture
Saksbehandler Jonas Bjørklund
Saksbehandler Knut Kaspersen
Klager
Avgittdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Utsatt iverksetting av vedtak Avgjørelsesdato Merknad Myndighet Dokumenter  
23.09.2018 2017 / 17846     14.01.2019 Fylkesmannen stadfester Bodø kommunes vedtak i sak PS 18/102 Detaljregulering for Sjøgata 37-39. Bystyrets vedtak bygger etter Fylkesmannens syn på en forsvarlig behandling i samsvar med plan- og bygningslovens bestemmelser og en saklig begrunnelse. Fylkesmannen Vedtak Fylkesmamnnen sin avgjørelse på klage. Stadfestingsbrev.
  Vis i kart (+)
X: 7463392,85 Y: 473541,08
UTM sone 33 basert på EUREF89/WGS84
Planen erstatter delvis
Planid Plannavn
1023 Sjøgaten 29-47
1024 Nerbyen
1256 Områdereguleringsplan for Bodø Stamnetterminal