Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 1804_2019013
Administrativ enhet 1804
Planident 2019013
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 2020 / 154
Saksnummerinformasjon 2019/4493
Plannavn Kvartal 25 Vestre del, Sentrum
Type Detaljregulering
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 29.10.2020
Vertikalnivå Under og på grunnen
Bestemmelser Planbestemmelser både på kart og som egen tekst
Forslagstiller Privat
Milepæl Dato
Oppstartsmøte 02.07.2019
Kunngjøring av planarbeid 09.07.2019
Frist for uttalelse til planprogram  
Vedtatt planprogram  
Komplett planforslag mottatt  
1. gangs behandling  
Offentlig ettersyn - fra / til 03.07.2020 / 14.08.2020
2. gangs behandling  
Off. høring 2. gang til  
3. gangs behandling  
Endelig planvedtak 29.10.2020
Kunngjøring av planvedtak  
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Gjeldende bestemmelser Gjeldende bestemmelser 1804_2019013_Rp_Kvartal 25_planbest_20201029.pdf  
Vedtaksdokumenter Arealplankart 1804_2019013_Rp_Kvartal 25_plankart_V1 og V2_prod_20201029.pdf Plankart prod., V1 og V2 under og på grunnen. Vertikalnivå 2 er erstattet av nytt plankart. Med dato 20210607. V1 gjelder fortsatt.
  Arealplankart 1804_2019013_Rp_Kvartal 25_plankart_V1 og V2_scan_20201029.pdf Plankart scannet., V1 og V2 under og på grunnen. Vertikalnivå 2 er erstattet av nytt plankart. Med dato 20210607. V1 gjelder fortsatt.
  Tegnforklaring 1804_2019013_Rp_Kvartal 25_tegnfkl_V1 og V2_20201029.pdf Tegnforklaring V1 og v2, under og på grunnen.
  Vedtak 1804_2019013_Rp_Kvartal 25_vedtak_20201029.pdf  
  Diverse 1804_2019013_Rp_Kvartal 25_særutskr_20201029.pdf Særutskrift fra møtebok.
  Kunngjøring 1804_2019013_Rp_Kvartal 25_kunngj_20201029.pdf Kunngjøring av vedtak.
  Innstilling (saksfremlegg) 1804_2019013_Rp_Kvartal 25_saksfrem_20201029.pdf  
  Planbeskrivelse 1804_2019013_Rp_Kvartal 25_planbesk_20201029.pdf  
  Diverse 1804_2019013_Rp_Kvartal 25_saksomsl_20201029.pdf Saksomslag til vedtaksdokumentene.
  Arealplankart 1804_2019013_Rp_Kvartal 25_plankart_prod_20210607.pdf Nytt plankart erstatter det gamle, Men bare det som gjelder vertikalnivå 2. På grunnen. For vertikalnivå 1, gjelder forsatt planartet med dato 20201029.
Andre dokumenter Risiko- og sårbarhetsanalyse 1804_2019013_Rp_Kvartal 25_ros_20201029.PDF  
  Diverse 1804_2019013_Rp_Kvartal 25_div_1_20201029.PDF Sol og skyggediagram.
  Kart 1804_2019013_Rp_Kvartal 25_kart_20201029.PDF Situasjonskart.
  Rapport 1804_2019013_Rp_Kvartal 25_rapport_1_20201029.PDF Analyse av lokale vindforhold Kvartal 25 i Bodø.
  Rapport 1804_2019013_Rp_Kvartal 25_rapport_2_20201029.PDF Støyutredning.
  Rapport 1804_2019013_Rp_Kvartal 25_rapport_3_20201029.PDF Trafikkanalyse kvartal 25.
  Rapport 1804_2019013_Rp_Kvartal 25_rapport_4_20201029.PDF Tiltaksplan forurenset grunn kvartal 25.
  SOSI-fil 1804_2019013_Rp_Kvartal 25_sosi_V1_20201029.sos Sosi-fil vertikalnivå 1, under grunnen.
  SOSI-fil 1804_2019013_Rp_Kvartl 25_sosi_V2_20201029.sos Sosi-fil vertiklnivå 2, på grunnen.
  Utbyggingsavtale evnt. avtaler 1804_Rp_2019013_Kvartal 25_utbygavta_20220201.pdf Utbyggingsavtale Kvartal 25 vestre del. Sentrum
  Utbyggingsavtale evnt. avtaler 1804_Rp_2019013_Kvartal 25_utbygavta_tillegg_20230227.pdf Utbyggingsavtale del 2.
Kontakter
Rolle Kontaktperson
Forslagsstiller JMB Invest AS
Utarbeidet av Gnist arkitekter.
Saksbehandler Knut Kaspersen
Saksbehandler Mats Marthinussen
Mindre endringer
Vedtaksdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Endringstype Beskrivelse av endring Myndighet Dokumenter  
07.06.2021 2021 /   Kun innhold Fortau mot Dronningens gate er utvidet. Delegert myndighet Arealplankart Endring av plankartet. Fortauet er gjort bredere mor Dronningens gate.
SOSI-fil Endring av plankartet. Fortau er gjort bredere mor Dronningensgate.
  Vis i kart (+)
X: 7463024,19 Y: 473201,74
UTM sone 33 basert på EUREF89/WGS84
Dispensasjoner
Vedtaksdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Vedtak Dispensasjonstype Beskrivelse av dispensasjon Formål/Hensynsone det dispenseres fra Tiltakstype Dokumenter  
07.07.2021 2021 / 2816   Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Rammetillatelse til oppføring av boligblokk med næringsvirksomhet Bestemmelsenes § 4.2.2 tilknyttet kommuneplanens arealdel når det gjelder areal og dybdekrav for balkonger i prosjektet. Nybygg Vedtak Rammetillatelse.
  Vis i kart (+)
X: 7463007,38 Y: 473216,25
UTM sone 33 basert på EUREF89/WGS84
20.10.2022 2021 / 2816   Godkjent Regulerings- / bebyggelsesplan Endring av planløsning, samt antall biloppstillingsplasser i bygningens plan U1 Kommuneplanens bestemmelser om antall oppstillingsplasser for bil. Nybygg Vedtak Tillatelse til endring.
  Vis i kart (+)
X: 7463004,23 Y: 473223,91
UTM sone 33 basert på EUREF89/WGS84
Planen erstatter delvis
Planid Plannavn
1043 Nerbyen, kvartalene 21, 22, 24 og 25
2015002 Detaljregulering for sørøstre del av kvartal 21, Sentrum.