Hovedopplysninger
Nasjonal arealplanid 1824_P_20211427
Administrativ enhet 1824
Planident P_20211427
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 18 / 4034
Plannavn Detaljregulering for gang-og sykkelveg Vefsnvegen, søndre del
Type Detaljregulering
Status Planforslag
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Myndighet Delegert myndighet
Forslagstiller Offentlig
Format Vektor
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Vedtaksdokumenter Vedtak P_20211427_vedtak.pdf  
Andre dokumenter Arealplankart P_20211427_plankart.pdf  
  Arealplankart P_20211427_plankart_vest.pdf  
  Arealplankart P_20211427_plankart_øst.pdf  
  Bestemmelser P_20211427_bestemmelser.pdf  
  Planbeskrivelse P_20211427_beskrivelse.pdf  
  Diverse P_20211427_merknadsbehandling.pdf  
  Rapport P_20211427_geoteknisk_rapport_1986.pdf  
  Rapport P_20211427_Støyrapport.pdf  
  Illustrasjon P_20211427_terrengsnitt.pdf  
  Diverse P_20211427_VA_notat.pdf  
  Diverse P_20211427_Referat_oppstartsmøte.pdf  
  Risiko- og sårbarhetsanalyse P_20211427_sjekklister.pdf  
  Diverse P_20211427_varsel_om_oppstart.pdf  
  Kunngjøring P_20211427_utsettelse_horingsfrist.pdf  
  Rapport P_20211427_geoteknikk_forelopig.pdf