Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 1834_2016001
Administrativ enhet 1834
Planident 2016001
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 2016 / 15
Saksnummerinformasjon Oppstart
Plannavn Reguleringsplan for Aldersund næringsområde
Type Detaljregulering
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 29.06.2016
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Forslagstiller Offentlig
Milepæl Dato
Oppstartsmøte  
Kunngjøring av planarbeid 15.07.2015
Frist for uttalelse til planprogram 30.08.2015
Vedtatt planprogram 02.12.2015
Komplett planforslag mottatt  
1. gangs behandling 30.03.2016
Off. høring 1. gang til  
2. gangs behandling 22.06.2016
Off. høring 2. gang til  
3. gangs behandling  
Endelig planvedtak 29.06.2016
Kunngjøring av planvedtak  
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Gjeldende bestemmelser Gjeldende bestemmelser reguleringsbestemmelser.pdf  
Vedtaksdokumenter Vedtak saksfremlegg.pdf  
  Arealplankart rp_kart.pdf  
  Planbeskrivelse planbeskrivelse.pdf