Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 1837_2020002
Administrativ enhet 1837
Planident 2020002
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 20 / 723
Plannavn Detaljreguleringsplan for Glomfjord industripark
Type Detaljregulering
Status Planforslag
Bestemmelser Planbestemmelser både på kart og som egen tekst
Forslagstiller Privat
Milepæl Dato
Oppstartsmøte 11.06.2020
Kunngjøring av planarbeid 22.09.2020
Frist for uttalelse til planprogram 01.11.2020
Vedtatt planprogram 17.02.2021
Komplett planforslag mottatt 05.11.2021
1. gangs behandling 01.12.2021
Offentlig ettersyn - fra / til 10.12.2021 / 04.02.2022
2. gangs behandling 20.04.2022
Off. høring 2. gang til  
3. gangs behandling  
Endelig planvedtak 12.05.2022
Kunngjøring av planvedtak  
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Gjeldende bestemmelser Gjeldende bestemmelser 18372020002_planbestemmelser_vedtatt120522.pdf  
Vedtaksdokumenter Planbeskrivelse 18372020002_planbeskrivelse_forslag051121.pdf  
  Bestemmelser 18372020002_planbestemmelser_alt1_forslag051121.pdf  
  Bestemmelser 18372020002_planbestemmelser_alt2_forslag051121.pdf  
  Arealplankart 18372020002_plankart_alt1_forslag051121.pdf  
  SOSI-fil 18372020002_plankart_alt1_forslag051121.sos  
  Arealplankart 18372020002_plankart_alt2_forslag051121.pdf  
  SOSI-fil 18372020002_plankart_alt2_forslag051121.sos  
  Planprogram 18372020002_planprogram_vedtatt170221.pdf  
  Innstilling (saksfremlegg) Protokoll_saksframlegg_PLAsak60-21_011221.pdf  
  Arealplankart 18372020002_plankart_vedtatt120522.pdf  
  SOSI-fil 18372020002_plankart_vedtatt120522.sos  
  Vedtak protokoll_saksframlegg_KSTsak31-22_120522.pdf  
  Planbeskrivelse 18372020002_ planbeskrivelse_rev210322.pdf  
Andre dokumenter Diverse Referat fra oppstartsmøte 190620.pdf  
  Diverse Planinitiativ_180520.pdf  
  Kart Ny planavgrensning 180620.pdf  
  Diverse 18372020002_oppstartsvarsel_150920.pdf  
  Rapport 18372020002 Samlerapport med konsekvensutredninger.pdf  
  Rapport 18372020002 Støyutredningsrapport med lydeffektkart for ny virksomhet.pdf  
  Diverse Vedlegg bestemmelser_Lydeffektkart.pdf  
  Rapport Samlede innspill til oppstartsvarsel og planprogram 2020.pdf  
  Diverse Høringsbrev_071221.pdf  
  Rapport 18372020002_ samlerapportKU_rev280322.pdf  
  Kart 18372020002_lydeffektkart_110321.pdf