Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 1837_2020003
Administrativ enhet 1837
Planident 2020003
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 20 / 1671
Plannavn Detaljreguleringsplan for Våtvikmyra næringsområde
Type Detaljregulering
Status Planlegging igangsatt
Bestemmelser Planbestemmelser både på kart og som egen tekst
Forslagstiller Privat
Milepæl Dato
Oppstartsmøte 04.03.2021
Kunngjøring av planarbeid 20.04.2021
Frist for uttalelse til planprogram  
Vedtatt planprogram  
Komplett planforslag mottatt  
1. gangs behandling  
Off. høring 1. gang til  
2. gangs behandling  
Off. høring 2. gang til  
3. gangs behandling  
Endelig planvedtak  
Kunngjøring av planvedtak