Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 1851_2020002
Administrativ enhet 1851
Planident 2020002
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 23 / 2422
Saksnummerinformasjon Historisk16/731
Plannavn Kystsoneplan for Lødingen kommune
Type Kommunedelplan
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 19.06.2023
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Milepæl Dato
Kunngjøring av planarbeid  
Frist for uttalelse til planprogram  
Vedtatt planprogram 28.02.2020
Frist innspill  
1. gangs behandling  
Offentlig ettersyn - fra / til 04.04.2022 / 27.05.2022
Endelig planvedtak 19.06.2023
Stadfesting  
Kunngjøring av planvedtak  
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Gjeldende bestemmelser Gjeldende bestemmelser B_2020002.pdf  
Vedtaksdokumenter Planbeskrivelse Pb_2020002.pdf  
  Vedtak V_2020002.pdf  
  Arealplankart Pk_2020002.pdf  
  SOSI-fil SOSI_2020002.sos  
Andre dokumenter Konsekvensutredning Vedlegg 3 - Konsekvensutredning.pdf Se også revisjon vedlegg 11
  Konsekvensutredning Vedlegg 4 - Konsekvensutredning sumvirkning delområdet.pdf  
  Konsekvensutredning Vedlegg 5 - Matrise.xlsx  
  Diverse Vedlegg 6 - prosessplan.pdf  
  Diverse Vedlegg 7 - Merknadsbehandling planprogram.pdf  
  Diverse Vedlegg 8 - Referat fra arbeidsverksted 1 og 2.pdf  
  Diverse Vedlegg 9 - Merknadsbehandling utvidet høringsperiode.pdf  
  Diverse Vedlegg 10 - Samlet merknadsbehandling av innspill gitt i kartportal.xlsx  
  Konsekvensutredning Vedlegg 11 - Konsekvensutredninger_reviderte områder til begrenset off_ettersyn.pdf Tiltak 65: Rinøyvåg, 66 Storøya, 68 Fiskefjorden
  Diverse Vedlegg 12 - Merknadsbehandling planforslag.pdf  
Kontakter
Rolle Kontaktperson
Saksbehandler Kristina Husjord
Planen erstatter helt
Planid Plannavn
2001005 Kystsoneplan for Lødingen kommune 2001-2003