Hovedopplysninger
Nasjonal arealplanid 1851_2021002
Administrativ enhet 1851
Planident 2021002
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 13 / 1017
Plannavn Kommuneplanens arealdel 2021-2031
Type Kommuneplanens arealdel
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 16.12.2021
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Gjeldende bestemmelser Gjeldende bestemmelser B_2021002.pdf  
Vedtaksdokumenter Arealplankart Pk_2021002.pdf  
  Planbeskrivelse Pb_2021002.pdf  
Andre dokumenter Kart Temakart 1, Fritidsbebyggelse.pdf  
  Kart Temakart 2, Kulturminner.pdf  
  Konsekvensutredning Konsekvensutredning.pdf  
  Risiko- og sårbarhetsanalyse ROS-analyse.pdf