Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 1870_2017339
Administrativ enhet 1870
Planident 2017339
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 2017 / 371
Plannavn NF-1 Ånstadsjøen, eiendom gnr/bnr 16/60 med flere
Type Detaljregulering
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 13.02.2020
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Myndighet Kommunestyret
Forslagstiller Privat
Opprinnelig administrativenhet 1870
Milepæl Dato
Oppstartsmøte 10.05.2017
Kunngjøring av planarbeid 06.07.2017
Frist for uttalelse til planprogram  
Vedtatt planprogram  
Komplett planforslag mottatt 03.07.2019
1. gangs behandling 31.10.2019
Offentlig ettersyn - fra / til 30.11.2019 / 11.01.2020
2. gangs behandling 30.01.2020
Off. høring 2. gang til  
3. gangs behandling  
Endelig planvedtak 13.02.2020
Kunngjøring av planvedtak 13.03.2020
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Gjeldende bestemmelser Gjeldende bestemmelser RP_NF1 Anstadsjoen_Bestemmelser_1870_2017339.pdf Vedtatte planbestemmelser
Vedtaksdokumenter Vedtak RP_NF1 Anstadsjoen_Vedtak_1870_2017339.pdf Kommunestyrets vedtak
Andre dokumenter Planbeskrivelse RP_NF1 Anstadsjoen_Beskrivelse_1870_2017339.pdf vedtatt Planbeskrivelse
  Arealplankart RP_NF1 Anstadsjoen_Kart_1870_2017339_A3.pdf Vedtatt plankart
Kontakter
Rolle Kontaktperson
Saksbehandler Raina Kristensen