Hovedopplysninger
Nasjonal arealplanid 1875_1849198401
Administrativ enhet 1875
Planident 1849198401
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 1985 eller før
Plannavn Regulering for Ulvsvåg
Type Eldre reguleringsplan
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 25.10.1984
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Format Vektor
Opprinnelig administrativenhet 1849
Opprinnelig planid 198401
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Gjeldende bestemmelser Gjeldende bestemmelser 198401-ulvsvåg_bestemmelser.pdf  
Vedtaksdokumenter Vedtak 198401_ulvsvaag_vedtak.pdf vedtak
  Arealplankart 198401_ulvsvaag_plankart.pdf plankart
Andre dokumenter Tegnforklaring 198401_ulvsvaag_tegnforklaring.pdf tegnforklaring
Mindre endringer
Vedtaksdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Endringstype Beskrivelse av endring Myndighet Dokumenter  
22.05.1989 89 / 3 Kun analog Kun innhold Endringer i B18, B16 og Fa4. Endringer ikke registert i plankart. Kommunestyret    
X: 0 Y: 0
12.02.1998 97 / 56 Kun analog Plangrense og innhold Utvidelse av B3 mot vest (to tomter) + etablering av adkomstveg. Kommunestyret    
X: 0 Y: 0
12.06.2013 13 / 165   Kun innhold Endring av formål - bolig til friområde, friområde til bolig. Planutvalget    
X: 0 Y: 0
Dispensasjoner
Vedtaksdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Vedtak Dispensasjonstype Beskrivelse av dispensasjon Formål/Hensynsone det dispenseres fra Tiltakstype Dokumenter  
22.05.2015 15 / 338 9/143 Godkjent Bestemmelser regulerings-/bebyggelsesplan Oppføring av garasje Max størrelse på garasje Nybygg     Vis i kart (+)
X: 7556573,44 Y: 536105,87
UTM sone 33 basert på EUREF89/WGS84
19.02.2016 14 / 608 9/114 Avslått Regulerings- / bebyggelsesplan Bruksendring bolig til fritidsbolig   Bruksendring, utvidelse/endring drift     Vis i kart (+)
X: 7556722,47 Y: 536078,52
UTM sone 33 basert på EUREF89/WGS84
14.06.2016 16 / 28 9/159 Avslått Regulerings- / bebyggelsesplan Bruksendring fra næring til bolig   Bruksendring, utvidelse/endring drift     Vis i kart (+)
X: 7556256,81 Y: 536282,39
UTM sone 33 basert på EUREF89/WGS84
15.06.2016 16 / 365 9/51 Godkjent Regulerings- / bebyggelsesplan Tak over bensinpumper, dispensasjon fra byggegrense langs vei   Konstruksjon     Vis i kart (+)
X: 7555932,37 Y: 536035,43
UTM sone 33 basert på EUREF89/WGS84