Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 3013_19870001
Administrativ enhet 3013
Planident 19870001
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 1985 eller før
Plannavn Sletta
Type Eldre reguleringsplan
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 23.03.1987
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Opprinnelig administrativenhet 119
Opprinnelig planid 19870001
Milepæl Dato
Oppstartsmøte  
Kunngjøring av planarbeid  
Frist for uttalelse til planprogram  
Vedtatt planprogram  
Komplett planforslag mottatt  
1. gangs behandling 14.05.1986
Offentlig ettersyn - fra / til 28.05.1986 / 18.06.1986
2. gangs behandling 09.07.1986
Off. høring 2. gang til  
3. gangs behandling 13.08.1986
Endelig planvedtak  
Kunngjøring av planvedtak  
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Gjeldende bestemmelser Gjeldende bestemmelser 19870001_Bestemmelser.pdf  
Vedtaksdokumenter Arealplankart 19870001_Plankart.PDF  
  Stadfestingsbrev 19870001_stadfestingsbrev 23.03.1987.pdf  
  Vedtak 19870001_Melding om vedtak 12.01.1987.pdf Melding om vedtak fra kommunestyret 25.11.1986
  Innstilling (saksfremlegg) 19870001_Saksframlegg 04.11.1986.pdf Formannskapsmøtet 04.11.1986
Andre dokumenter Planbeskrivelse 19870001_Beskrivelse fra møtebok 10.06.1986.pdf Beskrivelse av reguleringsplan i møtebok.
Planen erstatter delvis
Planid Plannavn
19790001 Helgetjern øst
19860001 E-18 gjennom Ørje
Planen blir erstattet delvis av
Planid Plannavn
20110003 E18 Ørje S - Riksgrensen