Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 3015_20180002
Administrativ enhet 3015
Planident 20180002
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 2018 / 692
Saksnummerinformasjon arkiv
Plannavn Vamma Miljøpark, gbnr. 75/2 mfl
Type Detaljregulering
Status Uaktuell/trukket
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Forslagstiller Privat
Opprinnelig administrativenhet 127
Opprinnelig planid 20180002
Milepæl Dato
Oppstartsmøte 03.12.2018
Kunngjøring av planarbeid 17.12.2018
Frist for uttalelse til planprogram 05.02.2019
Vedtatt planprogram 02.04.2019
Komplett planforslag mottatt  
1. gangs behandling  
Off. høring 1. gang til  
2. gangs behandling  
Off. høring 2. gang til  
3. gangs behandling  
Endelig planvedtak  
Kunngjøring av planvedtak  
Kontakter
Rolle Kontaktperson
Forslagsstiller Skolt Miljøpark AS
Utarbeidet av Fest NordØst AS
Saksbehandler settekommune
Kommentarer
Avgittdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Kommentar Dokumenter  
02.05.2019 2018 / 692 JP grunneier har besluttet å videreføre avtalen som alledere er inngått med E-CO (Hafslund) vedrørende massedeponi.    
X: Y:
Planen erstatter delvis
Planid Plannavn
20080001 Skiptvet kommuneplan
Planen erstatter helt
Planid Plannavn
20150001 Vamnes massedeponi gbnr 75/2 mfl