Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 3020_2013006
Administrativ enhet 3020
Planident 2013006
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 2015 / 2333
Plannavn GREVERUD SENTER
Type Detaljregulering
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 09.05.2016
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Myndighet Kommunestyret
Forslagstiller Privat
Gjennomføringsfrist 09.05.2026
Opprinnelig administrativenhet 217
Opprinnelig planid 2013006
Milepæl Dato
Oppstartsmøte  
Kunngjøring av planarbeid 15.07.2013
Frist for uttalelse til planprogram  
Vedtatt planprogram  
Komplett planforslag mottatt  
1. gangs behandling 16.06.2015
Offentlig ettersyn - fra / til 18.06.2015 / 14.08.2015
2. gangs behandling 03.05.2016
Off. høring 2. gang til  
3. gangs behandling  
Endelig planvedtak 09.05.2016
Kunngjøring av planvedtak 19.05.2016
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Gjeldende bestemmelser Gjeldende bestemmelser 2013006_bestemmelser.pdf  
Vedtaksdokumenter Arealplankart 2013006_plankart.pdf  
  Bestemmelser 2013006_bestemmelser1.pdf  
  Vedtak 2013006_vedtak.pdf  
Andre dokumenter Planbeskrivelse 2013006_planbeskrivelse.pdf  
  Risiko- og sårbarhetsanalyse 2013006_ros.pdf  
Kontakter
Rolle Kontaktperson
Utarbeidet av Per Furuset
Saksbehandler Christian Nord
Dispensasjoner
Vedtaksdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Vedtak Dispensasjonstype Beskrivelse av dispensasjon Formål/Hensynsone det dispenseres fra Tiltakstype Dokumenter  
24.05.2019 2016 / 4787 62 Godkjent Regulerings- / bebyggelsesplan Eiendomsdannelse i felt G2 på Greverud Torg Detaljregulering for Greverud senter, vedtatt 05.09.2016. Deling av eiendom   Vis i kart (+)
X: 6627584 Y: 601320
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
Planen erstatter delvis
Planid Plannavn
4316 DEL AV VESTRE GREVERUD
4319 NY GANGFORBINDELSE TIL GREVERUD ST.
R432900 GREVERUD SENTER