Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 3020_201309
Administrativ enhet 3020
Planident 201309
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 2013 / 1983
Saksnummerinformasjon 13/1983
Plannavn BYDEL SKI ØST
Type Kommunedelplan
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 07.11.2016
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Myndighet Miljøverndepartementet
Format Vektor
Opprinnelig administrativenhet 213
Opprinnelig planid 201309
Milepæl Dato
Kunngjøring av planarbeid 01.07.2013
Frist for uttalelse til planprogram 20.09.2013
Vedtatt planprogram 27.11.2013
Offentlig ettersyn - fra / til 04.02.2015 / 26.03.2015
Endelig planvedtak 07.11.2016
Kunngjøring av planvedtak 06.01.2017
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Gjeldende bestemmelser Gjeldende bestemmelser 201309_bestemmelser_KMD 07.11.20161.pdf  
Vedtaksdokumenter Vedtak 201309_vedtak KMD 07.11.2016.pdf  
  Kart 201309_kartvedlegg vedtak KMD.pdf  
  Arealplankart 201309_plankart_KMD 07.11.2016.pdf  
  Bestemmelser 201309_bestemmelser_KMD 07.11.2016.pdf  
Andre dokumenter Innstilling (saksfremlegg) 201309_saksframstilling.pdf Planprogram KPU 19.06-2013
  Planprogram 201309_planprogram.pdf  
  Innstilling (saksfremlegg) 201309_saksframstilling1.pdf 1. gang KPU
  Vedtak 201309_vedtak.pdf Foreløpig vedtak inntil innsigelser er avklart.
  Konsekvensutredning 201309_konsekvensutredning.pdf Konsekvensutredning ved sluttbehandling.
  Planbeskrivelse 201309_planbeskrivelse.pdf Planbeskrivelse ved sluttbehandling
  Arealplankart 201309_plankart_vedtatt 17.6.2015.pdf Vedtatt plankart 17.6.2015
  Bestemmelser 201309_bestemmelser_vedtatt 17.6.pdf Vedtatte bestemmelser 17.06.2015
  Vedtak 201309_vedtak1.pdf Vedtak ved behandling av meklingsprotokoll 3.2.2015
Kontakter
Rolle Kontaktperson
Forslagsstiller Ski kommune
Utarbeidet av Asplan Viak AS
Saksbehandler Ingeborg Austreng
Saksbehandler Sven Venske
Dispensasjoner
Vedtaksdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Vedtak Dispensasjonstype Beskrivelse av dispensasjon Formål/Hensynsone det dispenseres fra Tiltakstype Dokumenter  
19.06.2019 2018 / 6937   Godkjent midlertidig Bestemmelser kommune(del)plan Etablering av bussoppstillingsplasser Drømtorpjordet. Frist for tilbakeføring settes til 14.03.2025 Kommunedelplan bestemmelse 2.2 Anlegg av veg, parkeringsplass, mv. Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6621022,95 Y: 604458,21
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
06.08.2020 2020 / 1139 BYGG-20/01139 Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Industriveien 9 A, rammetillatelse med dispensasjon for tilbygg til eksisterende næringsbygg Midlertidig dispensasjon etter plan- og bygningsloven § 19-3 fra krav om regulering i kommunedelplan for Ski øst § 2.1. dispensasjonen er gyldig i 5 år, til 01.09.2025. Nybygg/tilbygg/påbygg, anlegg Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6620901,63 Y: 604026,97
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
Innsigelser
Avgittdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Innsigelsesmyndighet Innsigelsesgrunn Innsigelsesstatus Merknad Dokumenter  
25.03.2015 2013 / 1983 13/1983 Fylkesmennene Utbyggingsmønster, herunder RPR areal og transport Avgjort med forhandlinger I hht avgjørelse i KMD Innsigelse
 
X: 0 Y: 0
31.03.2015 2013 / 1983 13/1983 Norges vassdrags- og enerigdirektorat (NVE) Flom Trukket/Uaktuell   Innsigelse
 
X: 0 Y: 0
21.04.2015 2013 / 1983 13/1983 Fylkeskommunene Kulturminner, kulturmiljø, landskap Avgjort med forhandlinger I hht avgjørelse i KMD Innsigelse
 
X: 0 Y: 0
Planen erstatter delvis
Planid Plannavn
0213KPLAN2011 KOMMUNEPLAN 2011-2022
Planen blir erstattet delvis av
Planid Plannavn
0213KPLAN2019 KOMMUNEPLAN NORDRE FOLLO 2019-2030 AREALDEL SKI
Planen overstyrer
Planid Plannavn
200917 KONFERANSE- OG FLERBRUKSSENTER I SKI NÆRINGSPARK