Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 3020_201310
Administrativ enhet 3020
Planident 201310
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 2013 / 1984
Saksnummerinformasjon 13/1984
Plannavn SKI SENTRUM
Type Områderegulering
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 11.05.2016
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Myndighet Kommunestyret
Format Vektor
Opprinnelig administrativenhet 213
Opprinnelig planid 201310
Milepæl Dato
Oppstartsmøte  
Kunngjøring av planarbeid 01.07.2013
Frist for uttalelse til planprogram 20.09.2013
Vedtatt planprogram 27.11.2013
Komplett planforslag mottatt  
1. gangs behandling 28.01.2015
Offentlig ettersyn - fra / til 04.02.2015 / 26.03.2015
2. gangs behandling 10.06.2015
Off. høring 2. gang til  
3. gangs behandling 17.06.2015
Endelig planvedtak 11.05.2016
Kunngjøring av planvedtak  
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Gjeldende bestemmelser Gjeldende bestemmelser 201310_bestemmelser1.pdf  
Vedtaksdokumenter Vedtak 201310_vedtak.pdf  
  Arealplankart 201310_plankart.pdf  
  Bestemmelser 201310_bestemmelser.pdf  
Andre dokumenter Innstilling (saksfremlegg) 201310_saksframstilling.pdf Planprogram KPU 19.06.2013
  Planprogram 201310_planprogram.pdf  
  Planbeskrivelse 201310_planbeskrivelse.pdf Med konsekvensutredning
  Risiko- og sårbarhetsanalyse 201310_rosanalyse.pdf  
  Innstilling (saksfremlegg) 201310_saksframstilling1.pdf 1. gang KPU
  Arealplankart 201310_plankart_vedtatt 17.6.2015.pdf Plankart vedtatt 17.6.2015
  Vedtak 201310_vedtak 17.6.2015.pdf Vedtak m/innsigelse 17.06.2015
Kontakter
Rolle Kontaktperson
Forslagsstiller Ski kommune
Utarbeidet av Rambøll
Saksbehandler Kristian Larsen
Saksbehandler Ellen Flatøy
Mindre endringer
Vedtaksdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Endringstype Beskrivelse av endring Myndighet Dokumenter  
29.06.2017 2017 / 3415 17/3415 Kun innhold Vestveien 22. Endret formål fra jernbane til kontor/tjenesteyting Delegert myndighet Vedtak
Kart
Kart
  Vis i kart (+)
X: 6621061,23 Y: 603090,33
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
02.05.2018 2018 / 288 18/288 Kun innhold Område B/F/K5 utvidet og Park 5 redusert Kommunestyret Vedtak
Kart
Kart
 
X: 0 Y: 0
Dispensasjoner
Vedtaksdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Vedtak Dispensasjonstype Beskrivelse av dispensasjon Formål/Hensynsone det dispenseres fra Tiltakstype Dokumenter  
28.09.2016 2014 / 3416 14/3416 Godkjent Regulerings- / bebyggelsesplan Kirkeveien 20B. Gjenoppbygging av uthus som garasje med bod/lager. § 3.4 byggegrenser. § 8c gesims- og mønehøyde Nybygg Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6621818,38 Y: 603576,69
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
16.11.2016 2016 / 3208 16/3208 Godkjent Regulerings- / bebyggelsesplan Vestveien 16. Påbygg på kontorbygg (politihuset) Vedtaksdokument U.off § 13, 1.ledd Reg.best. §§ 2.2, 8.5, 4.13, 8.3 Påbygg     Vis i kart (+)
X: 6621182,84 Y: 603056,47
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
02.01.2017 2016 / 3037 16/3037 Godkjent Regulerings- / bebyggelsesplan Åsveien 11A. Bruksendring fra industri til selskapslokaler Disp fra sentrumsplanen. Bruksendring, utvidelse/endring drift Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6621019,69 Y: 603184,28
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
05.01.2017 2016 / 4378 16/4378 Godkjent Regulerings- / bebyggelsesplan Idrettsveien 8. 2 mindre tilbygg til Rådhusteateret under nåværende baldakin) Krav om detaljregulering (plankrav) Tilbygg Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6621694,48 Y: 603372,59
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
25.01.2017 2016 / 4478 16/4478 Godkjent midlertidig Regulerings- / bebyggelsesplan Ski skole. Skolepavilionger fram til 01.02.2019 Arealformål park. Nybygg Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6621696,49 Y: 603666,83
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
30.01.2017 2015 / 1886 15/1886 Godkjent midlertidig Regulerings- / bebyggelsesplan Nordbyveien 2 (Skeidarbygget). Parkering og avkjøring fra Vestveien. Formål i områdeplanen. Anlegg av veg, parkeringsplass, mv. Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6621645,95 Y: 603081,31
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
09.02.2017 2015 / 408 15/408 Godkjent Regulerings- / bebyggelsesplan Idrettsveien 8. Ventilasjonssjakt som tilbygg til vestfasade. Planformål. Sjakt i gatetun. Arbeid som krever byggtillatelse Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6621719,67 Y: 603363,75
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
28.02.2017 2017 / 1044 17/1044 Godkjent Regulerings- / bebyggelsesplan Waldemarhøyveien 5. Levegg/støyskjerm. Regulert byggegrense mot sør-vest Innhegning, skilt, reklame ol Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6621846,14 Y: 603265,06
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
01.03.2017 2016 / 2116 16/2116 Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Åsveien 9. Sammenhengende bång av folie. § 14.4 bokstav b. "dominerende reklameinnretninger tillates ikke og skal ikke være/virke sammenhengende over hele/store deler av fasaden" Innhegning, skilt, reklame ol Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6620936,26 Y: 603236,14
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
28.03.2017 2017 / 1237 17/1237 Avslått Bestemmelser kommune(del)plan Jernbaneveien 4. Omsøkt oppføring av skilt på tak. § 14.4 bokstav c. Innhegning, skilt, reklame ol Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6621616,36 Y: 603276,25
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
06.09.2017 2017 / 1237 17/1237 Avslått Bestemmelser kommune(del)plan Jernbaneveien 4. Omsøkt oppføring av skilt på tak. § 14.4 bokstav c, forbud mot skilt på tak. Innhegning, skilt, reklame ol Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6621615,71 Y: 603276,06
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
17.10.2017 2016 / 3538 16/3538 Godkjent Regulerings- / bebyggelsesplan Kirkeveien 2A-C. Innsetting av støydempende lufteventiler i bygningsfasaden. Områdeplan for Ski sentrum § 7 (Hensynssone H570_2 bevaring av kulturmiljø) Fasadeendring Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6621758,2 Y: 603267,93
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
22.11.2017 2017 / 4388 17/4388 Avslått Bestemmelser kommune(del)plan Jernbaneveien 20. Skiltportal rundt inn- og utkjøring, vaskehall Kommuneplan § 14.4 bokstav b - sammenhengende, store og dominerende skiltinnretninger tillates ikke. Innhegning, skilt, reklame ol Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6621140,67 Y: 603441,54
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
04.01.2018 2017 / 4388 17/4388 Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Jernbaneveien 20. Skiltportal ved innkjøring til vaskehall. Kommuneplanen § 14.4 b - sammenhengende, store og dominerende skiltinnretninger tillates ikke. Skilt m.v. Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6621145,62 Y: 603442,39
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
12.06.2018 2015 / 3750 15/3750 Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Eikeliveien 1. Skilt og folie. Kom.best. § 14.4.b Skilt m.v. Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6620899,8 Y: 603267,87
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
13.09.2018 2018 / 3642 18/3642 Avslått Bestemmelser kommune(del)plan Jernbaneveien 4. Veiviserskilt på lyktestolpe. Kom.best. § 14.4.b Innhegning, skilt, reklame ol Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6621668,42 Y: 603262,08
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
29.11.2018 2016 / 3928 16/3928 Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Jernbanesvingen 6. Foliering av vinduer. Kommuneplanbest. § 14.4 bokstav b Innhegning, skilt, reklame ol Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6621391,5 Y: 603250,36
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
22.05.2019 2018 / 6785   Godkjent Regulerings- / bebyggelsesplan Waldemarhøyveien 11. Tilbygg til enebolig. Reg.best. § 3.4 Tilbygg Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6621950,84 Y: 603305,86
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
08.10.2019 2019 / 3661   Godkjent Bestemmelser regulerings-/bebyggelsesplan Idrettsveien 10 (Westgården), 1. etasje. Midlertidig bruksendring av 1. etasje i Westgården. Lokalet er i dag godkjent som forretningslokale, og skal framover brukes av to virksomheter i Nordre Follo kommune ispensasjon fra områdereguleringsplanen for Ski Sentrum § 3.11 for bruk av 1. etasje i Idrettsveien 10 (Westgaarden) til kontorformål. Dispensasjonen gjelder i fem år. Bruksendring, utvidelse/endring drift Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6621641,01 Y: 603452,25
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
12.02.2020 2020 / 184 BYGG-20/00184 Godkjent Regulerings- / bebyggelsesplan Sentrumsveien 6 – gnr./bnr.134/156. Bruksendring fra kontor og undervisningslokaler til legekontor med treningsrom Disp fra § 2.2 i områdeplanen for Ski sentrum. Bruksendring, utvidelse/endring drift Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6621496,84 Y: 603444,26
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
07.09.2020 2020 / 811 BYGG-20/00811 Godkjent Regulerings- / bebyggelsesplan Åsveien 9 – gnr./bnr. 137/98. Tillatelse til tiltak og dispensasjon til midlertidig plassering av containere Nordre Follo kommune gir dispensasjon etter plan- og bygningsloven § 19-2 fra krav om detaljregulering § 2.2 i områdeplan for Ski sentrum, arealformål § 4.8 og § 6.5 i områdeplan for Ski sentrum og avstandskravet i plan- og bygningsloven § 29-4. Bygningsteknisk installasjon Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6621007,59 Y: 603264,32
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
18.06.2021 2020 / 2885 BYGG-20/02885 Godkjent Regulerings- / bebyggelsesplan Rammetillatelse og dispensasjon til riving av bensinstasjon. Jernbaneveien 12 – gnr./bnr. [nr.134/nr.17] Nordre Follo kommune gir dispensasjon etter plan- og bygningsloven § 19-2 fra Områdereguleringsplan for Ski sentrum, § 2.2 om krav til detaljreguleringsplan. Riving av tiltak Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6621401,61 Y: 603344,06
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
Klager
Avgittdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Utsatt iverksetting av vedtak Avgjørelsesdato Merknad Myndighet Dokumenter  
04.07.2016 2013 / 1984 13/1984   27.02.2017 Kirkeveien utbyggingsselskap. Klage på plassering av Kirkeveien med påfølgende negative konsekvenser for deres eiendom. Fylkesmannen Klage
 
X: 0 Y: 0
07.07.2016 2013 / 1984 13/1984   27.02.2017 Stadheim Vollen Parelius på vegne av grunneier Sveinung Tauland. Klager på hensynsone/bevaringsformål og utvidelse av veggrunn. Fylkesmannen Klage
 
X: 0 Y: 0
30.06.2016 2013 / 1984 13/1984   27.02.2017 Wessel på vegne av Kirkeveien 42. Klager på at huset skal rives. Fylkesmannen Klage
 
X: 0 Y: 0
Innsigelser
Avgittdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Innsigelsesmyndighet Innsigelsesgrunn Innsigelsesstatus Merknad Dokumenter  
25.03.2015 2013 / 1984 13/1984 Fylkesmennene Utbyggingsmønster, herunder RPR areal og transport Trukket/Uaktuell   Innsigelse
 
X: 0 Y: 0
18.03.2015 2013 / 1984 13/1984 Andre myndigheter Transport (veg, bane, luft, sjø) Trukket/Uaktuell Akershus KollektivTerminaler. Flytting av nordre del Jenbaneveien. Innsigelse
 
X: 0 Y: 0
16.03.2015 2013 / 1984 13/1984 Jernbaneverket Transport (veg, bane, luft, sjø) Trukket/Uaktuell Ski stasjon Innsigelse
 
X: 0 Y: 0
04.02.2015 2013 / 1984 13/1984 Norges vassdrags- og enerigdirektorat (NVE) Flom Trukket/Uaktuell   Innsigelse
 
X: 0 Y: 0
24.03.2015 2013 / 1984 13/1984 Statens Vegvesen Transport (veg, bane, luft, sjø) Trukket/Uaktuell Vegbredder og byggegrenser. Innsigelse
 
X: 0 Y: 0
Planen erstatter delvis
Planid Plannavn
108 OMRÅDENE VED HOLTEVEGEN OG BRÅTENVEGEN
155 BJØRNEBRÅTENKRYSSET
164 ET OMRÅDE VED KRYSSET JERNBANEVN/SANDERVN, SKI SENTRUM
168 SANDER ØSTRE
177 SØNDRE FINSTAD, VESTRE DEL
187 OMRÅDET IDRETTVN.-SANDERVN.-SENTRUMSVN., SKI SENTRUM
197 VESTVEGEN OG INNFARTSPARKERING VEST FOR SKI STASJON, NORDRE DEL ALT.B
219 SKI STASJON
237 ET OMRÅDE VED WALDEMARHØY
51 ET OMRÅDE MELLOM LANGHUS OG SKI STASJONSBY TIL LANDBRUKSFORMÅL
57 SKI SENTRUM
80 SKORHAUGÅSEN VEST
85 KVARTAL 2 OG DEL AV 1, SKI SENTRUM
98 OMRÅDET RUNDT KRÅKSTADVEGEN
Planen blir erstattet delvis av
Planid Plannavn
201401 Fv.35 NORDBYVEIEN: OPPEGÅRDVEIEN - VESTVEIEN
201505 IDRETTSVEIEN 11
201601 KIRKEVEIEN 1
201711 VIDEREGÅENDE SKOLE OG BOLIGER I SKI SENTRUM
Planen erstatter helt
Planid Plannavn
104 KVARTAL 7, SKI SENTRUM
118 KVARTAL 10A
123 KVARTAL 10B
128 KVARTAL 8
142 KVARTAL 15A
160 ET OMRÅDE VED KVARTAL 3 OG DEL AV KVARTAL 1, SKI SENTRUM
161 DEL AV KVARTAL 18
182 ÅSVEGEN NÆRINGSOMRÅDE
187_13 IDRETTSVEIEN 13
198 VESTVEGEN, SØNDRE DEL
199 ÅSVEGEN 4 OG 6
199A ÅSVEIEN 4-6
201202 SKI STASJON
205 NÆRINGSOMRÅDE A VED VESTVEGEN
205A NÆRINGSOMRÅDE A, VESTVEIEN
205A2 NÆRINGSOMRÅDE A2, TINGHUS
211 KVARTAL 13-14
211BEB Kvartal 13-14
212 FLATAKER, KVARTAL 16 OG 19
223 KVARTAL 18, SKI SENTRUM
224 SKORHAUGUNDERGANGEN
240 KVARTAL 15B
244 NÆRINGSOMRÅDE B VED VESTVEIEN
247 KVARTAL 17, SKI SENTRUM
250 KVARTAL 6
252 GÅRDSTUNET NORDRE FINSTAD
81 KVARTAL 4, SKI SENTRUM