Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 3020_2015001
Administrativ enhet 3020
Planident 2015001
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 15 / 5696
Plannavn SKOGSÅSEN
Type Detaljregulering
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 28.11.2016
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Myndighet Kommunestyret
Forslagstiller Privat
Gjennomføringsfrist 28.11.2026
Opprinnelig administrativenhet 217
Opprinnelig planid 2015001
Milepæl Dato
Oppstartsmøte  
Kunngjøring av planarbeid 27.11.2014
Frist for uttalelse til planprogram  
Vedtatt planprogram  
Komplett planforslag mottatt  
1. gangs behandling 21.06.2016
Offentlig ettersyn - fra / til 30.06.2016 / 01.09.2016
2. gangs behandling 15.11.2016
Off. høring 2. gang til  
3. gangs behandling  
Endelig planvedtak 28.11.2016
Kunngjøring av planvedtak 01.12.2016
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Gjeldende bestemmelser Gjeldende bestemmelser 2015001_bestemmelser.pdf  
Vedtaksdokumenter Vedtak 2015001_vedtak.pdf  
  Arealplankart 2015001_plankart.pdf  
  Bestemmelser 2015001_bestemmelser1.pdf  
Andre dokumenter Planbeskrivelse 2015001_planbeskrivelse.pdf  
  Risiko- og sårbarhetsanalyse 2015001_ros.pdf  
  SOSI-fil 2015001_sosiPk.sos  
Kontakter
Rolle Kontaktperson
Forslagsstiller Ellen Fagerslett
Saksbehandler Kristine Klavina
Dispensasjoner
Vedtaksdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Vedtak Dispensasjonstype Beskrivelse av dispensasjon Formål/Hensynsone det dispenseres fra Tiltakstype Dokumenter  
12.01.2018 2017 / 3763 25 Godkjent Regulerings- / bebyggelsesplan Dispensasjon fra kravet om 50% tilgjengelige boliger på Skogsåsen, gjelder kun for rekkehusene. § 5.4 universell utforming og tilgjengelighet Nybygg Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6629302 Y: 601365
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
15.09.2020 2020 / 1539 BYGG-20/01539 Godkjent Bestemmelser regulerings-/bebyggelsesplan Dispensasjon fra rekkefølgekrav om opparbeidelse av strøkslekeplass – Trelasttomta, felt S2 Nordre Follo kommune gir dispensasjon etter plan- og bygningsloven § 19-2 fra rekkefølgekrav om opparbeidelse av strøkslekeplass i Reguleringsplan for Skogsåsen § 12.3. Arbeid som krever byggtillatelse Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6629181,28 Y: 601163,07
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
15.09.2020 2020 / 2197 BYGG-20/02197 Godkjent Bestemmelser regulerings-/bebyggelsesplan Midlertidig brukstillatelse og dispensasjon til ny boligblokk - hus 7 på Trelasttomta. Dispensasjonen gjelder rekkefølgekrav om opparbeidelse av strøkslekeplass. Nordre Follo kommune gir dispensasjon etter plan- og bygningsloven § 19-2 fra rekkefølgekrav om opparbeidelse av strøkslekeplass i Reguleringsplan for Skogsåsen § 12.3. Arbeid som krever byggtillatelse Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6629284,67 Y: 601140,97
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
Planen erstatter delvis
Planid Plannavn
2011001 MYRVOLL EKORNRUD