Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 3020_2015002
Administrativ enhet 3020
Planident 2015002
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 2015 / 4190
Plannavn KONGEVEIEN 49
Type Detaljregulering
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 14.03.2016
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Planbestemmelser både på kart og som egen tekst
Myndighet Kommunestyret
Forslagstiller Privat
Gjennomføringsfrist 14.03.2021
Opprinnelig administrativenhet 217
Opprinnelig planid 2015002
Milepæl Dato
Oppstartsmøte  
Kunngjøring av planarbeid 13.02.2015
Frist for uttalelse til planprogram  
Vedtatt planprogram  
Komplett planforslag mottatt  
1. gangs behandling 17.11.2015
Offentlig ettersyn - fra / til 01.12.2015 / 28.01.2016
2. gangs behandling 08.03.2016
Off. høring 2. gang til  
3. gangs behandling  
Endelig planvedtak 14.03.2016
Kunngjøring av planvedtak 15.04.2016
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Gjeldende bestemmelser Gjeldende bestemmelser 2015002_bestemmelser1.pdf  
Vedtaksdokumenter Arealplankart 2015002_plankart.pdf  
  Bestemmelser 2015002_bestemmelser.pdf  
  Vedtak 2015002_vedtak.pdf  
  Planbeskrivelse 2015002_planbeskrivelse.pdf  
Andre dokumenter Risiko- og sårbarhetsanalyse 2015002_ros.pdf  
Kontakter
Rolle Kontaktperson
Utarbeidet av Kritt Arkitekter AS
Saksbehandler Arild Øien
Dispensasjoner
Vedtaksdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Vedtak Dispensasjonstype Beskrivelse av dispensasjon Formål/Hensynsone det dispenseres fra Tiltakstype Dokumenter  
03.07.2019 2019 / 2790 10 Godkjent Regulerings- / bebyggelsesplan Endring i bærende konstruksjoner reguleringsbestemmelsene § 11 – Rekkefølgebestemmelser: 11.3 – Grønnstruktur Konstruksjon   Vis i kart (+)
X: 6630115 Y: 602229
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
03.07.2019 2019 / 2790 7 Godkjent Regulerings- / bebyggelsesplan Endring i bærende konstruksjoner reguleringsbestemmelsene § 11 – Rekkefølgebestemmelser: 11.2 – transportinfrastruktur Konstruksjon   Vis i kart (+)
X: 6630121 Y: 602232
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
03.07.2019 2019 / 2790 6 Godkjent Regulerings- / bebyggelsesplan Endring i bærende konstruksjoner reguleringsbestemmelsene § 11 – Rekkefølgebestemmelser: 11.1 – VA-utredning Konstruksjon   Vis i kart (+)
X: 6630058 Y: 602269
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
04.07.2019 2019 / 2355 8 Godkjent Regulerings- / bebyggelsesplan Fasadeendring på hovedbygning- endret planløsning og brannkonsept- oppgradering av utearealer reguleringsbestemmelsene § 11 – Rekkefølgebestemmelser: 11.2 – transportinfrastruktur Fasadeendring   Vis i kart (+)
X: 6630069 Y: 602212
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
04.07.2019 2019 / 2355 7 Godkjent Regulerings- / bebyggelsesplan Fasadeendring på hovedtegningen- endret planløsning og brannkonsept- oppgradering av utearealer reguleringsbestemmelsene § 11 – Rekkefølgebestemmelser: 11.1 – VA-utredning Fasadeendring   Vis i kart (+)
X: 6630130 Y: 602232
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
05.07.2019 2019 / 2355 12 Godkjent Regulerings- / bebyggelsesplan Fasadeendring på hovedbygning- endret planløsning og brannkonsept reguleringsbestemmelsene § 11 – Rekkefølgebestemmelser: 11.3 – Grønnstruktur Fasadeendring   Vis i kart (+)
X: 6630069 Y: 602212
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
Planen erstatter delvis
Planid Plannavn
4927 TILKNYTNINGSTRASÉ FRA KONGEVEIEN TIL E6 VED TARALDRUD
4934 KONGEVEIEN 49