Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 3020_201504
Administrativ enhet 3020
Planident 201504
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 2018 / 260
Saksnummerinformasjon 18/260 (14/2951)
Plannavn LANGHUS GÅRD
Type Detaljregulering
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 31.10.2018
Vertikalnivå Under, på og over grunnen
Bestemmelser Planbestemmelser både på kart og som egen tekst
Myndighet Kommunestyret
Forslagstiller Privat
Format Vektor
Opprinnelig administrativenhet 213
Opprinnelig planid 201504
Milepæl Dato
Oppstartsmøte  
Kunngjøring av planarbeid 23.03.2015
Frist for uttalelse til planprogram 12.09.2016
Vedtatt planprogram 24.11.2016
Komplett planforslag mottatt 06.07.2018
1. gangs behandling 10.05.2017
Offentlig ettersyn - fra / til 22.05.2017 / 03.07.2017
2. gangs behandling 24.10.2018
Off. høring 2. gang til  
3. gangs behandling  
Endelig planvedtak 31.10.2018
Kunngjøring av planvedtak 10.12.2018
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Gjeldende bestemmelser Gjeldende bestemmelser 201504_bestemmelser.pdf  
Vedtaksdokumenter Vedtak 201504_vedtak.pdf Vedtak av planprogram
  Planprogram 201504_planprogram_17 10 2016.pdf Vedtatt planprogram
  Vedtak 201504_vedtak2.pdf  
  Arealplankart 201504_plankart VN1.pdf  
  Arealplankart 201504_plankart VN2.pdf  
  Arealplankart 201504_plankart VN3.pdf  
  Bestemmelser 201503_bestemmelser.pdf  
  Juridisk bindende illustrasjon 201504_illustrasjonsplan_18.10.2018.pdf  
Andre dokumenter Risiko- og sårbarhetsanalyse LANGHUS GÅRD_ROS-ANALYSE.pdf  
  Innstilling (saksfremlegg) LANGHUS GÅRD, DETALJREGULERING.pdf 1. gangs behandling PBU
  Kunngjøring VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERINGSPLAN LANGHUS GÅRD, SKI.pdf  
  Planbeskrivelse 201504_planbeskrivelse_06072018.pdf  
  Illustrasjon 201504_illustrasjonsplan_29.06.2018.pdf  
Kontakter
Rolle Kontaktperson
Forslagsstiller JM Norge AS
Utarbeidet av SWECO NORGE AS
Saksbehandler Erik A. Hovden
Dispensasjoner
Vedtaksdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Vedtak Dispensasjonstype Beskrivelse av dispensasjon Formål/Hensynsone det dispenseres fra Tiltakstype Dokumenter  
13.06.2019 2018 / 4751   Godkjent Regulerings- / bebyggelsesplan Langhus gård - delfelt BBB3. Oppføring av to boligblokker. Reg.best. § 10.2 og § 10.7 Nybygg Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6624853,8 Y: 602931,68
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
15.07.2019 2019 / 833   Godkjent midlertidig Bestemmelser kommune(del)plan Noråsveien 1A. Oppføring av midlertidig banner fram til 12.07.2021 Kommuneplanbestemmelse § 14.4 bkostav b. Skilt m.v. Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6624776,1 Y: 603085,67
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
01.11.2019 2019 / 2027   Godkjent Bestemmelser regulerings-/bebyggelsesplan Langhus gård gnr.122/bnr. 150. Dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene knyttet til etablering av støyvoll og støyskjerm opp mot Langhusveien. Dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene §10.1 for opparbeidelse av støyvoll og støygjerde. Støyskjerm Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6624689,81 Y: 603040,6
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
10.05.2021 2020 / 149 BYGG-20/00149 Godkjent Bestemmelser regulerings-/bebyggelsesplan Arnljot Kjeldaas’ vei 1 - 13 – gnr./bnr. 122/150. Oppsetting av støttemur. Nordre Follo kommune gir dispensasjon etter plan- og bygningsloven § 19-2 fra reguleringsplanens § 3.5 for oppføring av støttemur. Mur Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6624783,68 Y: 602967,73
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
Innsigelser
Avgittdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Innsigelsesmyndighet Innsigelsesgrunn Innsigelsesstatus Merknad Dokumenter  
03.07.2017 2014 / 2951 14/2951 Fylkesmennene Utbyggingsmønster, herunder RPR areal og transport Trukket/Uaktuell Innsigelse til planforslagets parkeringsbestemmelse for forretning/dagligvarehandel Innsigelse
 
X: 0 Y: 0
03.07.2017 2018 / 260 18/260 Fylkeskommunene Utbyggingsmønster, herunder RPR areal og transport Trukket/Uaktuell   Innsigelse
 
X: 0 Y: 0
Planen erstatter delvis
Planid Plannavn
150 FELT P1
200902 GANG-/SYKKELVEG LANGS FV152, LANGHUS
64 ET OMRÅDE TIL LANDBRUKSFORMÅL I NORDVESTRE DEL AV SKI KOMMUNE
65 VEG MELLOM LANGHUS BRU OG ØSTFOLDBANENS PLANOVERGANG
70 ØDEGÅRDEN, ØSTRENG M.V. (FELT R1/R2)