Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 3020_201512
Administrativ enhet 3020
Planident 201512
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 2018 / 251
Saksnummerinformasjon 18/251 (14/1394)
Plannavn GLYNITVEIEN 39
Type Detaljregulering
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 12.06.2019
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Planbestemmelser både på kart og som egen tekst
Myndighet Kommunestyret
Forslagstiller Privat
Format Vektor
Opprinnelig administrativenhet 213
Opprinnelig planid 201512
Milepæl Dato
Oppstartsmøte 17.08.2017
Kunngjøring av planarbeid 28.09.2017
Frist for uttalelse til planprogram  
Vedtatt planprogram  
Komplett planforslag mottatt  
1. gangs behandling 05.12.2018
Offentlig ettersyn - fra / til 07.01.2019 / 18.02.2019
2. gangs behandling 05.06.2019
Off. høring 2. gang til  
3. gangs behandling  
Endelig planvedtak 12.06.2019
Kunngjøring av planvedtak 20.06.2019
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Gjeldende bestemmelser Gjeldende bestemmelser 201512_bestemmelser.pdf  
Vedtaksdokumenter Vedtak 201512_vedtak.pdf  
  Arealplankart 201512_plankart.pdf  
  Bestemmelser 201512_bestemmelser.pdf  
  Illustrasjon 201512_utomhusplan.pdf  
Andre dokumenter Kunngjøring OPPSTART AV DETALJREGULERING - GLYNITVEIEN BOLIGOMRÅDE.pdf Ny kunngjøring
  Innstilling (saksfremlegg) 201512_saksframlegg.pdf 1. gangs behandling PBU
  Risiko- og sårbarhetsanalyse 201512_rosanalyse.pdf  
  Planbeskrivelse 201512_planbeskrivelse.pdf  
Kontakter
Rolle Kontaktperson
Forslagsstiller Glynitvegen 39 AS
Utarbeidet av MAP Arkitekter AS
Saksbehandler Annette Mohr
Dispensasjoner
Vedtaksdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Vedtak Dispensasjonstype Beskrivelse av dispensasjon Formål/Hensynsone det dispenseres fra Tiltakstype Dokumenter  
03.06.2021 2020 / 2896 BYGG-20/02896 Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Drømtorpjordet 30 – gnr./bnr. [nr.141/nr.91] Tillatelse og dispensasjon til midlertidig plassering av skilt til markedsføring. disp fra kommuneplan bestemmelsenes § 13.4 bokstav a. Skilt m.v. Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6621447,96 Y: 604554,37
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
Innsigelser
Avgittdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Innsigelsesmyndighet Innsigelsesgrunn Innsigelsesstatus Merknad Dokumenter  
10.01.2019 2018 / 251 18/251 Norges vassdrags- og enerigdirektorat (NVE) Områdestabilitet/rasfare Trukket/Uaktuell Krever dokumentasjon på at sikkerhet mot kvikkleiereskred er ivaretatt. Innsigelse
 
X: 0 Y: 0
11.02.2019 2018 / 251 18/251 Fylkesmennene Områdestabilitet/rasfare Trukket/Uaktuell Støtter NVE's innsigelse Innsigelse
 
X: 0 Y: 0
Planen erstatter delvis
Planid Plannavn
152 SKI NÆRINGSPARK
Planen erstatter helt
Planid Plannavn
200917 KONFERANSE- OG FLERBRUKSSENTER I SKI NÆRINGSPARK