Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 3020_2016002
Administrativ enhet 3020
Planident 2016002
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 2016 / 4085
Plannavn Tjernsliveien - Tusseveien
Type Detaljregulering
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 14.10.2019
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Planbestemmelser både på kart og som egen tekst
Myndighet Kommunestyret
Forslagstiller Privat
Opprinnelig administrativenhet 217
Opprinnelig planid 2016002
Milepæl Dato
Oppstartsmøte 09.03.2018
Kunngjøring av planarbeid 03.01.2019
Frist for uttalelse til planprogram  
Vedtatt planprogram  
Komplett planforslag mottatt  
1. gangs behandling 18.06.2019
Offentlig ettersyn - fra / til 26.06.2019 / 23.08.2019
2. gangs behandling 08.10.2019
Off. høring 2. gang til  
3. gangs behandling  
Endelig planvedtak 14.10.2019
Kunngjøring av planvedtak 23.10.2019
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Gjeldende bestemmelser Gjeldende bestemmelser 2016002_reguleringsbestemmelser.pdf  
Vedtaksdokumenter Vedtak 2016002_vedtak.pdf  
  Arealplankart 2016002_plankart.pdf  
  Bestemmelser 2016002_reguleringsbestemmelser1.pdf  
Andre dokumenter Planbeskrivelse 2016002_planbeskrivelse.pdf  
  Risiko- og sårbarhetsanalyse 2016002_ros.pdf  
Kontakter
Rolle Kontaktperson
Forslagsstiller Jan Ellef Søyland
Saksbehandler Ane Tingstad Grav
Planen erstatter delvis
Planid Plannavn
4415 OPPEGÅRD SYD - ØST FOR JERNBANEN
Planen erstatter helt
Planid Plannavn
4424 TJERNSLIVEIEN 7