Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 3020_2016003
Administrativ enhet 3020
Planident 2016003
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 2016 / 4144
Plannavn DURENDALSVEIEN 1
Type Detaljregulering
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 19.03.2018
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Planbestemmelser både på kart og som egen tekst
Forslagstiller Privat
Opprinnelig administrativenhet 217
Opprinnelig planid 2016003
Milepæl Dato
Oppstartsmøte 17.11.2016
Kunngjøring av planarbeid 08.12.2016
Frist for uttalelse til planprogram  
Vedtatt planprogram  
Komplett planforslag mottatt  
1. gangs behandling 17.10.2017
Offentlig ettersyn - fra / til 26.10.2017 / 11.12.2017
2. gangs behandling 13.03.2018
Off. høring 2. gang til  
3. gangs behandling  
Endelig planvedtak 19.03.2018
Kunngjøring av planvedtak 11.04.2018
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Gjeldende bestemmelser Gjeldende bestemmelser 2016003_bestemmelser.pdf  
Vedtaksdokumenter Vedtak 2016003_vedtak.pdf  
  Bestemmelser 2016003_bestemmelser1.pdf  
  Arealplankart 2016003_plankart.pdf  
Andre dokumenter Planbeskrivelse 2016003_planbeskrivelse.pdf  
  Risiko- og sårbarhetsanalyse 2016003_ros.pdf  
Kontakter
Rolle Kontaktperson
Forslagsstiller Kirsti Høiseth
Utarbeidet av Egil Haugstad
Saksbehandler Ane Tingstad Grav
Dispensasjoner
Vedtaksdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Vedtak Dispensasjonstype Beskrivelse av dispensasjon Formål/Hensynsone det dispenseres fra Tiltakstype Dokumenter  
28.01.2021 2021 / 1547 BYGG-20/ Godkjent Bestemmelser regulerings-/bebyggelsesplan Durendalveien 1 A-D gnr/bnr 244 / 53. Rammetillatelse og dispensasjoner til oppføring av 2 leilighetsbygg. Nordre Follo kommune gir dispensasjon etter plan- og bygningsloven § 19-2 fra detaljreguleringen for Durendalveien 1 §§ 6.3, 7.3, 7,5 og 14.1. Arbeid som krever byggtillatelse Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6626804,28 Y: 601679,19
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84