Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 3020_2017001
Administrativ enhet 3020
Planident 2017001
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 2017 / 1199
Plannavn STOREBUKTA
Type Detaljregulering
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 19.03.2018
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Planbestemmelser både på kart og som egen tekst
Myndighet Kommunestyret
Forslagstiller Privat
Opprinnelig administrativenhet 217
Opprinnelig planid 2017001
Milepæl Dato
Oppstartsmøte  
Kunngjøring av planarbeid 09.03.2017
Frist for uttalelse til planprogram  
Vedtatt planprogram  
Komplett planforslag mottatt  
1. gangs behandling 05.09.2017
Offentlig ettersyn - fra / til 20.09.2017 / 01.11.2017
2. gangs behandling 19.03.2018
Off. høring 2. gang til  
3. gangs behandling  
Endelig planvedtak 19.03.2018
Kunngjøring av planvedtak 11.04.2018
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Gjeldende bestemmelser Gjeldende bestemmelser 2017001_bestemmelser.pdf  
Vedtaksdokumenter Vedtak 2017001_vedtak.pdf  
  Bestemmelser 2017001_bestemmelser1.pdf  
  Arealplankart 2017001_plankart.pdf  
Andre dokumenter Planbeskrivelse 2017001_planbeskrivelse.pdf  
  Risiko- og sårbarhetsanalyse 2017001_ROS-analyse.pdf  
Kontakter
Rolle Kontaktperson
Forslagsstiller Solon Eiendom AS
Saksbehandler Mette Kleppe
Dispensasjoner
Vedtaksdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Vedtak Dispensasjonstype Beskrivelse av dispensasjon Formål/Hensynsone det dispenseres fra Tiltakstype Dokumenter  
14.06.2018 2018 / 5017 3 Godkjent Regulerings- / bebyggelsesplan Etablering av nytt v/a anlegg § 6.9 - Støy i anleggsperioden Andre avgjørelser Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6631384 Y: 601181
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84