Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 3020_2017002
Administrativ enhet 3020
Planident 2017002
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 17 / 2580
Plannavn INFRASTRUKTUR SVARTSKOG
Type Detaljregulering
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 10.12.2018
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Planbestemmelser både på kart og som egen tekst
Forslagstiller Offentlig
Opprinnelig administrativenhet 217
Opprinnelig planid 2017002
Milepæl Dato
Oppstartsmøte 11.05.2017
Kunngjøring av planarbeid 05.07.2017
Frist for uttalelse til planprogram  
Vedtatt planprogram  
Komplett planforslag mottatt  
1. gangs behandling 21.08.2018
Off. høring 1. gang til  
2. gangs behandling 04.12.2018
Off. høring 2. gang til  
3. gangs behandling  
Endelig planvedtak 10.12.2018
Kunngjøring av planvedtak 13.12.2018
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Gjeldende bestemmelser Gjeldende bestemmelser 2017002_bestemmelser.pdf  
Vedtaksdokumenter Vedtak 2017002_vedtak.pdf  
  Arealplankart 2017002_plankart vertikalnivå1.pdf  
  Arealplankart 2017002_plankart vertikalnivå2.pdf  
  Bestemmelser 2017002_bestemmelser1.pdf  
Andre dokumenter Planbeskrivelse 2017002_planbeskrivelse.pdf  
  Risiko- og sårbarhetsanalyse 2017002_ros.pdf  
  Planprogram 2017002_planprogram.PDF  
Kontakter
Rolle Kontaktperson
Saksbehandler Tessa Barnett
Dispensasjoner
Vedtaksdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Vedtak Dispensasjonstype Beskrivelse av dispensasjon Formål/Hensynsone det dispenseres fra Tiltakstype Dokumenter  
11.03.2019 2019 / 98 7 Godkjent Regulerings- / bebyggelsesplan Vann- og avløpsledning § 2.1 - Plankart Andre avgjørelser Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6633629 Y: 598935
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84