Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 3020_2017004
Administrativ enhet 3020
Planident 2017004
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 2015 / 6660
Plannavn Nye lysløyper i Oppegård nord
Type Områderegulering
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 03.09.2018
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Planbestemmelser både på kart og som egen tekst
Myndighet Kommunestyret
Opprinnelig administrativenhet 217
Opprinnelig planid 2017004
Milepæl Dato
Oppstartsmøte  
Kunngjøring av planarbeid 31.05.2017
Frist for uttalelse til planprogram 15.07.2017
Vedtatt planprogram 05.09.2017
Komplett planforslag mottatt  
1. gangs behandling 13.03.2018
Offentlig ettersyn - fra / til 05.04.2018 / 18.05.2018
2. gangs behandling 18.06.2018
Off. høring 2. gang til  
3. gangs behandling  
Endelig planvedtak 03.09.2018
Kunngjøring av planvedtak  
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Gjeldende bestemmelser Gjeldende bestemmelser 2017004_bestemmelser.pdf  
Vedtaksdokumenter Stadfestingsbrev 2017004_stadfestingsbrev.pdf  
  Vedtak 2017004_vedtak.pdf  
  Arealplankart 2017004_plankart.pdf  
  Bestemmelser 2017004_bestemmelser1.pdf  
Andre dokumenter Planbeskrivelse 2017004_planbeskrivelse.pdf  
  Risiko- og sårbarhetsanalyse 2017004_ros.pdf  
  Rapport 2017004_rapport.pdf  
  SOSI-fil 2017004.sos  
Kontakter
Rolle Kontaktperson
Forslagsstiller Eiendom
Saksbehandler Anna Lina Toverud
Dispensasjoner
Vedtaksdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Vedtak Dispensasjonstype Beskrivelse av dispensasjon Formål/Hensynsone det dispenseres fra Tiltakstype Dokumenter  
16.08.2019 2019 / 3171 6 Godkjent Regulerings- / bebyggelsesplan Landbruksvei § 4.1 - Breddekrav Anlegg av veg, parkeringsplass, mv. Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6630604 Y: 602911
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
Planen erstatter delvis
Planid Plannavn
2007009 TURVEI ØDEGÅRDEN-OLDTIDSVEIEN
4913 TÅRNLIA OG HELLERASTEN