Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 3020_201702
Administrativ enhet 3020
Planident 201702
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 2018 / 252
Saksnummerinformasjon 18/252 (17/2759)
Plannavn LANGHUSSENTERET 3B
Type Detaljregulering
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 31.10.2018
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Planbestemmelser både på kart og som egen tekst
Forslagstiller Privat
Opprinnelig administrativenhet 213
Opprinnelig planid 201702
Milepæl Dato
Oppstartsmøte 07.06.2017
Kunngjøring av planarbeid 26.06.2017
Frist for uttalelse til planprogram  
Vedtatt planprogram  
Komplett planforslag mottatt 19.02.2018
1. gangs behandling 14.03.2018
Offentlig ettersyn - fra / til 23.03.2018 / 09.05.2018
2. gangs behandling 24.10.2018
Off. høring 2. gang til  
3. gangs behandling  
Endelig planvedtak 31.10.2018
Kunngjøring av planvedtak 14.11.2018
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Gjeldende bestemmelser Gjeldende bestemmelser 201702_bestemmelser.pdf  
Vedtaksdokumenter Vedtak 201702_vedtak.pdf  
  Arealplankart 201702_plankart.pdf  
  Bestemmelser 201702_bestemmelser1.pdf  
Andre dokumenter Kunngjøring 201702_kunngjøring.pdf Annonse igangsetting
  Planbeskrivelse PLANBESKRIVELSE_LANGHUS_REV20180219.PDF  
  Risiko- og sårbarhetsanalyse L) ROS-ANALYSE.pdf  
  Innstilling (saksfremlegg) SAMLET SAKSFREMSTILLING - DETALJREGULERING FOR LANGHUSSENTERET 3B I LANGHUS SENTRUM. 1.GANGSBEHANDLING.pdf 1. gangs behandling i PBU
Kontakter
Rolle Kontaktperson
Forslagsstiller Selvaag Boliger Langhus AS
Utarbeidet av alt.arkitektur as
Saksbehandler Annette Mohr
Dispensasjoner
Vedtaksdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Vedtak Dispensasjonstype Beskrivelse av dispensasjon Formål/Hensynsone det dispenseres fra Tiltakstype Dokumenter  
19.09.2019 2018 / 6371   Godkjent Bestemmelser regulerings-/bebyggelsesplan Langhussenteret 3B, oppføring av 4 stk. blokker med tilhørende garasjekjeller. Dispensasjon fra reguleringsbestemmelsen pkt. 3.1.h om utforming. Nybygg Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6625639,6 Y: 603508,35
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
Planen erstatter delvis
Planid Plannavn
201311 LANGHUS SENTRUMSOMRÅDE