Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 3020_2018002
Administrativ enhet 3020
Planident 2018002
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 2018 / 4016
Plannavn Kantorbekken Terrasse
Type Detaljregulering
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 11.06.2019
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Myndighet Kommunestyret
Forslagstiller Privat
Opprinnelig administrativenhet 217
Opprinnelig planid 2018002
Milepæl Dato
Oppstartsmøte  
Kunngjøring av planarbeid 19.12.2016
Frist for uttalelse til planprogram  
Vedtatt planprogram  
Komplett planforslag mottatt  
1. gangs behandling 13.11.2018
Offentlig ettersyn - fra / til 21.11.2018 / 18.01.2019
2. gangs behandling 04.06.2019
Off. høring 2. gang til  
3. gangs behandling  
Endelig planvedtak 11.06.2019
Kunngjøring av planvedtak 12.06.2019
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Gjeldende bestemmelser Gjeldende bestemmelser 2018002_bestemmelser.pdf  
Vedtaksdokumenter Arealplankart 2018002_plankart.pdf  
  Bestemmelser 2018002_bestemmelser1.pdf  
  Vedtak 2018002_vedtak.pdf  
Andre dokumenter Planbeskrivelse 2018002_planbeskrivelse.pdf  
  Risiko- og sårbarhetsanalyse 2018002_ros.pdf  
  Rapport 2018002_trafikkanalyse.pdf  
  Rapport 2018002_trafikkutredning ved full utbygging_B1_B4.pdf  
Kontakter
Rolle Kontaktperson
Utarbeidet av Petter Bogen
Saksbehandler Kristine Klavina
Dispensasjoner
Vedtaksdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Vedtak Dispensasjonstype Beskrivelse av dispensasjon Formål/Hensynsone det dispenseres fra Tiltakstype Dokumenter  
27.09.2021 2020 / 4   Godkjent Bestemmelser regulerings-/bebyggelsesplan Kantorveien 8-18, gnr/bnr 240/326, dispensasjon fra rekkefølgekrav i reguleringsbestemmelsene § 8.3. Nordre Follo kommune gir midlertidig dispensasjon etter plan- og bygningsloven § 19-2 fra reguleringsbestemmelsene § 8.3, kulepunkt 1 og 3 for utsatt ferdigstillelse av bekkeåpning innenfor planområdet, samt turvei o_GT. Nybygg Vedtak
  Vis i kart (+)
X: 6631460,9 Y: 600819,7
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
Klager
Avgittdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Utsatt iverksetting av vedtak Avgjørelsesdato Merknad Myndighet Dokumenter  
18.06.2019 2018 / 4016         Manglende registrering Klage
 
X: 0 Y: 0
Planen erstatter delvis
Planid Plannavn
2014004 KOLBOTN SENTRUM